Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R22 (Phát hành ngày 30/03/2024)

1. Kế toán có thể nhân bản toàn bộ hồ sơ giao dịch

2. Kế toán in được chứng từ in phục hồi khi gửi mẫu 09: “Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng” qua KBĐT

3. Khi lập mẫu 09 tại KBĐT, kế toán có thể khai báo hồ sơ liên kết để cán bộ kho bạc tiện tra soát

4. Kế toán in được mẫu 04a/TT: “Giấy đề nghị thanh toán vốn” trên giao diện Chi tiền gửi

5. Kế toán có thể tìm kiếm nhanh đối tượng trên danh sách chứng từ rút dự toán

R20 (Phát hành ngày 25/01/2024)

1. Đáp ứng xuất file excel mẫu 09: “Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng” theo mẫu của KBNN

R19 (Phát hành ngày 29/11/2023)

1. Bổ sung tính năng Chỉnh sửa và gửi lại hồ sơ đối với những hồ sơ ở trạng thái Cán bộ kiểm soát chi từ chối tiếp nhận

2. Bổ sung mẫu UNC MSB

3. Gửi báo cáo cam kết chi và báo cáo đầu tư trực tiếp từ phần mềm:

4. Khi rút dự toán tiền mặt mẫu C2-02a/NS, C4-02a/NS lên đầy đủ thông tin Đơn vị nhận tiền để đáp yêu cầu của Kho bạc

5. Cập nhật mẫu UNC ngân hàng BIDV mới nhất để thực hiện giao dịch với Ngân hàng

6. Cập nhật biểu mẫu số 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo hướng dẫn QĐ 4123/KBNN – KSC

7. Đơn vị có thể chọn Chủ tài khoản hoặc Ủy quyền chủ tài khoản để ký duyệt hồ sơ KBNN

8. Khi đơn vị sử dụng KBĐT thực hiện thêm, sửa danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp có cảnh báo khi khai báo thông tin không đầy đủ

9. Khi tạo dữ liệu mới từ năm trước chọn ngay được dữ liệu đang sử dụng ở SQL khác SQL mặc định phần mềm

R18 (Phát hành ngày 12/08/2023)

 1. Bổ sung mẫu UNC ngân hàng OCB 
 2. Gửi được số lượng lẻ khi gửi mẫu số 07 Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng
 3. Bổ sung hướng dẫn khi đơn vị sử dụng chữ ký số từ xa MISA Esign vào ký KBĐT báo lỗi do chưa kết nối
 4.  Cho phép tải thông báo từ chối thanh toán khi Giám đốc KBNN từ chối thanh toán hồ sơ của đơn vị

R17 (Phát hành ngày 08/07/2023)

 1. Báo cáo Biểu số 3 đặc thù KTNN: “Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách” lấy số dự toán theo tài khoản hạch toán
 2. Cập nhật mức lương cơ sở 1.800.000đ áp dụng từ ngày 01/07/2023
 3. Cập nhật mức thuế suất 8% theo quy định 
 4. Cho phép kế toán trưởng xem hồ sơ và ký điện tử trên trang DVC MISA

R16 (Phát hành ngày 10/06/2023)

 1. Cập nhật Thông tư 23/2023/TT-BTC thay thế thông tư 45/2018/TT-BTC
 2. KBĐT cho phép xuất chứng từ qua DVC ở ngay chứng từ lập, không cần vào KBĐT
 3. Cho phép gửi mẫu số 06: “Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN” trong trường hợp báo cáo trắng không có số liệu để đáp ứng yêu cầu đối chiếu kho bạc
 4. Khi xuất DVC mẫu 07: “Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng” để trống được tiểu mục để đáp ứng yêu cầu quản lý của kho bạc

R14 (Phát hành ngày 14/04/2023)

 1. Bổ sung mẫu C03/CCTT khi xuất file báo cáo tài chính gửi KBNN

R13 (Phát hành ngày 23/03/2023)

 1. Kế toán yêu cầu gửi được báo cáo đối chiếu kho bạc trực tiếp từ phần mềm MISA
  • Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước
  • Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước
  • Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước
  • Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau

R12 (Phát hành ngày 13/02/2023)

1. Cập nhật link “Chat với nhân viên tư vấn của MISA” tới đúng link chat của sản phẩm

2. Kế toán mong muốn có thể tùy chọn chứng từ kèm theo ở mẫu Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng NĐ 11

3. Kế toán mong muốn in được giấy rút tiền mặt ngân hàng BIDV trên phần mềm để đỡ phải điền tay

4. Trên Bảng cân đối số phát sinh với kỳ lập khác năm, khi truy vấn về sổ cái tài khoản, kế toán muốn nhanh chóng tra cứu và đối chiếu được số dư của các tài khoản theo từng tháng để giảm thời gian rà soát số liệu trước khi lập báo cáo

5. Đáp ứng nghiệp vụ lấy chứng từ từ phần mềm QLTS xuống Mimosa để hạch toán theo luồng quản lý mới của QLTS

R11 (Phát hành ngày 30/11/2022)

 1. Khách hàng mong muốn ở C2-02a, C2-02b ở phân hệ KBĐT chỉ cần thể hiện nội dung thanh toán ở dòng bất kỳ
 2. Bổ sung bảng kê chi tiết chứng từ phát sinh theo nguồn và theo từng tài khoản
 3. Cải tiến luồng cập nhật trạng thái các hồ sơ KBĐT
 4. Kế toán mong muốn khi hạch toán trên nhiều loại chứng từ thì sổ S11H- Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) trong cùng một ngày sắp xếp thu trước chi
 5. Kế toán mong muốn lên được mẫu Ủy nhiệm chi Eximbank
 6. Kế toán mong muốn ở mẫu C2-06 nếu có thông tin liên quan bị lỗi font hoặc quá ký tự, phần mềm cảnh báo rõ bằng tiếng việt để khách hàng biết hướng xử lý
 7. Kế toán mong muốn phần mềm hiện cảnh báo khi hạch toán tài khoản 141, 131, 331, 138, 338, 136, 336 thiếu đối tượng tương ứng
 8. Kế toán mong muốn trên giao diện cảnh báo “chỉ tiêu báo cáo không phù hợp” phần mềm đưa ra hướng dẫn xử lý cho từng trường hợp để kế toán có thể tự xử lý
 9. Kế toán muốn lấy dữ liệu cùng 1 bảng lương từ SalaGov sang phần mềm Mimosa/Bamboo nhiều lần để không phải lập lại bảng lương
 10. Khi kết nối SalaGov, kế toán mong muốn có thể lấy được giấy rút đã sinh trên SalaGov để không phải lập lại giấy rút dự toán
 11. Khi không đăng nhập được vào phần mềm thì có cảnh báo rõ ràng nguyên nhân không đăng nhập được là gì
 12. Kế toán đơn vị cấp trên mong muốn tự động có thông tin người đại diện của đơn vị được xét duyệt/thẩm định khi lập biên bản thẩm định/xét duyệt quyết toán
 13. Kế toán yêu cầu tài sản hình thành từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp lấy từ phần mềm QLTS hạch toán ghi tăng và tính khấu hao đúng để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

R10 (Phát hành ngày 10/11/2022)

 1. Kế toán yêu cầu in mẫu 04.a/TT (NĐ 99) (M05 cũ) ở giao diện chuyển khoản kho bạc
 2. Kế toán muốn kiểm tra tính đúng đắn của số liệu khi xem S05-H: Bảng cân đối phát sinh để chỉnh sửa kịp thời
 3. Kế toán yêu cầu khi phục hồi dữ liệu Mimosa 2020 trên Mimosa 2022 thì phần mềm có cảnh báo để người dùng phục hồi đúng phiên bản
 4. Khách hàng mong muốn khi nhập khẩu chứng từ thu tiền gửi lấy được tên tài khoản ngân hàng
 5. Kiến nghị phần mềm có hướng dẫn cách xử lý khi xuất khẩu BCTC nộp kho bạc Nhà nước báo “Kỳ báo cáo đã được xuất khẩu. Vui lòng kiểm tra lại”
 6. TTTV yêu cầu cập nhật lại cảnh báo đối chiếu giữa báo cáo B03a/BCTC và B01/BCTC để xem thông báo rõ ràng hơn
 7. Kế toán yêu cầu báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu xem được chi tiết từng đối tượng để nhanh chóng chỉnh sửa chứng từ sai sót số liệu
 8. Khách hàng mong muốn hạch toán ghi tăng tài sản cố định từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ qlts.vn phần mềm hạch toán được bút toán 43141-43142
 9. Khi đối chiếu với kho bạc bằng báo cáo 06-ĐCSDTK/KBNN, Kế toán muốn số rút dự toán bao gồm cả chứng từ chỉnh lý quyết toán
 10. Khi lấy dữ liệu từ salagov về, Kế toán mong muốn tùy chọn được sinh loại giấy rút khác với lương, bảo hiểm
 11. Kế toán mong muốn có thể lập hồ sơ giao dịch kho bạc điện tử nghiệp vụ Rút dự toán chuyển khoản từ Chứng từ Ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN
 12. Kế toán yêu cầu gửi được báo cáo cam kết chi và báo cáo đầu tư trực tiếp từ phần mềm MISA

R9 (Phát hành ngày 14/10/2022)

 1. Đơn vị Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội mong muốn sổ cái tài khoản 241 theo dõi chi tiết đến dự án
 2. Kế toán mong muốn khi lập hồ sơ KBĐT, có thể chọn được bảng kê ghi thu – ghi chi, bảng kê chứng từ cùng loại để lên bảng kê 07 Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng gửi KBNN
 3. Tư vấn mong muốn trên phần mềm cập nhật lại đường link dẫn đến help, cập nhật cước phí tổng đài
 4. Kế toán mong muốn mặc định hiển thị số liệu và tên thông tư theo dữ liệu khởi tạo trên mẫu B04-BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 5. Kết nối chữ ký số từ xa MISA eSign với phần mềm Mimosa
 6. Khách hàng mong muốn sắp xếp theo ngày hóa đơn ở mẫu 07: Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng
 7. Cập nhật mã CTMT, DA theo Quyết định số 51/2022/TT-BTC (Bổ sung TT 324/BTC)

R8 (Phát hành ngày 20/08/2022)

 1. Kế toán mong muốn Mẫu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của ĐVSN công (TT137) , ngoài nguồn thu SXKD, lấy thêm Thu tài chính và thu khác để tổng hợp được tất cả các khoản thu khác NSNN theo yêu cầu của Sở Tài Chính
 2. Kế toán yêu cầu đáp ứng Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB (lấy dữ liệu từ QLTS v2)
 3. Kế toán yêu cầu gửi Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) lên phần mềm Lekima để cấp trên xét duyệt, thẩm định
 4. Khách hàng mong muốn báo cáo thu phí, lệ phí phần tổng thu sẽ trừ đi các khoản giảm trừ ví dụ như thu hộ cấp trên, thu thừa phải trả lại để khi gửi lên lekima dữ liệu các cấp đơn vị được chính xác
 5. Khách hàng mong muốn in Mẫu số 05/TT: Giấy rút vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) trên giao diện chi tiền gửi
 6. Sở Tài Chính Khánh Hòa mong muốn đáp ứng các biểu mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí NSNN bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc để đáp ứng yêu cầu quản lý
 7. Sở Tài Chính Khánh Hòa mong muốn đáp ứng các biểu mẫu đặc thù Bảng tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước để đáp ứng yêu cầu quản lý
 8. Khách hàng mong muốn phần mềm cảnh báo đúng lỗi phát hành hóa đơn điện tử khi chữ ký số chưa đăng ký với cơ quan thuế

R7 (Phát hành ngày 22/07/2022)

 1. KBĐT_Cập nhật lại cấu trúc xml của hồ sơ khi sửa lại thông tin chi tiết của chứng từ sau khi lập hồ sơ KBĐT
 2. Kế toán mong muốn biểu số 3 thông tư 90 phản ánh cả khoản cắt giảm dự toán
 3. Kế toán mong muốn cập nhật Mẫu Ủy nhiệm chi của ngân hàng AGRIBANK để đi ngân hàng
 4. Kế toán mong muốn phần mềm cho phép Lập báo cáo tài chính khi không có số liệu để có thể nhập, chỉnh sửa số liệu theo thực tế nộp cho kho bạc
 5. Kế toán yêu cầu Báo cáo đối chiếu Kho bạc – Phụ Biểu F01-01/BCQT lên số liệu không bao gồm số liệu đã lên Phụ Biểu F01-02/BCQT
 6. Khách hàng mong muốn giấy Nộp trả kinh phí C2-05a: Thể hiện được tên người nộp tiền và trích tài khoản tại tài khoản trên chứng từ
 7. Kế toán mong muốn in Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng) có thể xem thêm theo mã nhiệm vụ
 8. Khách hàng muốn Mẫu số 20a (mẫu tùy chỉnh), Mẫu số 20c (mẫu TT18, mẫu TT18 tùy chỉnh, mẫu NĐ11 tùy chỉnh) hiển thị câu thông báo “Anh/Chị thắc mắc về số liệu xem tại đây”

R6.2 (Phát hành ngày 15/06/2022)

 1. Tích hợp công cụ LiveChat giúp khách hàng liên lạc với Tư vấn MISA được nhanh chóng, thuận tiện hơn

R6 (Phát hành ngày 20/05/2022)

 1. KBĐT_Kinh doanh yêu cầu bật thông báo tính năng KBĐT để khách hàng biết đến tính năng KBĐT
 2. Kế toán yêu cầu đáp ứng in Mẫu số C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) trên phần mềm để đáp ứng yêu cầu của KB

R5 (Phát hành ngày 26/04/2022)

 1. Khi xem danh sách chứng từ mua hàng và chứng từ mua hàng chưa thanh toán, kế toán muốn xem nhanh thông tin người bán hàng để làm việc nhanh hơn
 2. [Bộ TTTT] Đáp ứng báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí trong năm
 3. Đáp ứng yêu cầu gắn link khóa học của viện đào tạo
 4. Kế toán mong muốn cột 7 số phát sinh lũy kế từ đầu năm trên báo cáo S05 chỉ lấy phát sinh trong kỳ tính từ ngày đầu tạo cơ sở dữ liệu
 5. Kế toán muốn sổ S101-H phần 1 cột chỉ tiêu lấy diễn giải chi tiết trên chứng từ nhận dự toán
 6. Kế toán yêu cầu báo cáo B03 TM BCQT lấy được số liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị
 7. Kế toán yêu cầu khi nhập khẩu báo cáo từ TKT thì phần mềm hỗ trợ tự động điền được mã đơn vị và chọn báo cáo LCTT đơn vị đã nộp năm trước để KH có thể nộp báo cáo nhanh chóng
 8. Kế toán yêu cầu mẫu chứng từ theo NĐ 99/2021/NĐ-CP xuất khẩu sang được DVC

R4 (Phát hành ngày 15/03/2022)

1. KTNN_Đáp ứng yêu cầu đặc thù Kiểm toán nhà nước:

2. Khách hàng mong muốn cập nhật mẫu biểu kế toán chủ đầu tư theo TT10/2020/TT-BTC:

3.  Bộ TTTT_Kế toán yêu cầu đáp ứng mẫu B03/BCQT theo đặc thù của Bộ TTTT

4. Bumas KTNN_Kế toán yêu cầu gửi số liệu tình hình thực hiện dự toán để đánh giá tình hình thực hiện

5. Kế toán yêu cầu cập nhật mức thuế suất 8% theo NQ 43/2022/QH15 quy định giảm thuế GTGT cho mặt hàng áp dụng mức thuế suất 10%

6. Kế toán yêu cầu cho phép ghi nhớ thông tin đăng nhập Lekima trên phần mềm kế toán (Mimosa/Bamboo) để không phải nhập lại mỗi lần gửi báo cáo cho cấp trên

7. Mong muốn khi tách dữ liệu kế toán số dư đầu kỳ ở ngoài đã bằng 0 nhưng vào chi tiết cũng phải hết để lên báo cáo đúng không phải vào số dư đầu kỳ để xóa

R3 (Phát hành ngày 12/02/2022)

 1. Hóa đơn điện tử_Đáp ứng các nghiệp vụ Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và TT78
 2. Kho bạc điện tử_Kế toán yêu cầu in chứng từ báo Nợ của KBNN trả về thì có thể xem luôn giúp tiết kiệm thời gian
 3. Kho bạc điện tử_Kế toán yêu cầu khi gửi hồ sơ các nguồn không khai báo tính chất nguồn mặc định mã nguồn 00
 4. Kho bạc điện tử_Kế toán yêu cầu khi sửa hồ sơ đã được KBNN phê duyệt có cảnh báo để người dùng biết tránh sai lệch báo cáo với KBNN
 5. Kế toán yêu cầu in biểu số 07 Bảng kê thanh toán khi rút dự toán thể hiện thông tin chứng từ gốc theo yêu cầu quản lý của Kho bạc

R2.1 (Phát hành ngày 16/01/2022)

 1. Cập nhật mẫu biểu theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP

R2 (Phát hành ngày 19/12/2021)

 1. Đáp ứng tính năng nhập khẩu báo cáo đối chiếu (Mẫu 01a, Mẫu 02a) lên hệ thống Dịch vụ công KBNN

R1 (Phát hành ngày 18/11/2021)

 1. Cải tiến giải pháp nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa 2022
 2. Cải tiến các bước Tạo mới dữ liệu kế toán mới
 3. Bổ sung màn hình Bắt đầu sử dụng để hướng dẫn người dùng
 4. Bổ sung màn hình Hướng dẫn tùy chọn nghiệp vụ và tùy chọn kết nối phần mềm khác
 5. Cải tiến giao diện, màu sắc, các thao tác thực hiện trên phần mềm
 6. Sử dụng nhiều GPSD trên 1 máy tính cho kế toán kiêm nhiệm nhiều đơn vị
 7. Bổ sung tính năng Sao chép dữ liệu thông minh sang máy khác để sử dụng
 8. Cập nhật mẫu biểu, in báo cáo nhanh chóng
 9. Bổ sung tính năng Tìm kiếm nghiệp vụ thông minh
 10. Sẵn sàng kết nối với các hệ thống khác
 11. Cho phép khai báo Số lượng, Đơn giá, Định mức ngay trên chứng từ để lên bảng kê
 12. Kế toán yêu cầu cho Ghi tăng TSCĐ lấy từ MISA QLTS hạch toán đúng theo phương thức hình thành TSCĐ
Cập nhật 29/03/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY