Kế toán yêu cầu cho Ghi tăng TSCĐ lấy từ MISA QLTS hạch toán đúng theo phương thức hình thành TSCĐ

1. Mục đích

Giúp kế toán ghi tăng TSCĐ lấy từ MISA QLTS theo đúng phương thức hình thành TSCĐ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trên các phần mềm cũ, khi lấy chứng từ ghi tăng từ phần mềm QLTS.VN thì đang không phân biệt phương thức hình thành TSCĐ nên phần mềm đang hạch toán cả TK 008 nên kế toán phải xóa hạch toán sinh đồng thời đi, trường hợp quên không xóa dẫn đến báo cáo bị sai.

– Kể từ MISA Mimosa 2020, phần mềm sinh chứng từ ghi tăng TSCĐ lấy từ MISA QLTS thì sẽ hạch toán đúng theo phương thức hình thành.

Đối với TSCĐ được nhận bằng hiện vật, thực hiện theo hướng dẫn của TT 107/2017/TT-BTC.

  • Khi tiếp nhận TSCĐ mới:

Nợ TK 211              TSCĐ hữu hình

       Có TK 36611   Các khoản nhận trước chưa ghi thu – Khi nhận được TSCĐ đã qua sử dụng do cấp trên cấp hoặc đơn vị khác điều chuyển đến về sử dụng ngay

  • TSCĐ chuyển đến đã sử dụng, đã tính hao mòn TSCĐ:

Nợ TK 211, 213      TSCĐ hữu hình, vô hình (Hao mòn lũy kế)

       Có TK 214        Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Giá trị hao mòn lũy kế)

       Có TK 366        Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611) (Giá trị còn lại)

Các bước thực hiện trên phần mềm:

Cập nhật 10/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY