Bumas KTNN_Kế toán yêu cầu gửi số liệu tình hình thực hiện dự toán để đánh giá tình hình thực hiện

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị cấp dưới gửi được số liệu tình hình thực hiện dự toán để đánh giá tình hình thực hiện.

2. Chi tiết thay đổi

Bước 1: Kết nối với MISA Bumas

 • Chọn menu Hệ thống\Tùy chọn\Kết nối MISA Bumas.
 • Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu.
 • Nhấn Kiểm tra kết nối
 • Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo kết nối thành công.
 • Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Lấy nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa 2022

Sau khi kết nối thành công tới MISA Bumas, đơn vị có thể lấy nhanh nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa để lập các chứng từ chi tiết theo Nhiệm vụ.

 • Chọn menu Danh mục\Nhiệm vụ.
 • Nhấn Lấy nhiệm vụ từ MISA Bumas để lấy nhanh nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa 2022.

Bước 3: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh 

Anh/chị hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị trước khi gửi số liệu lên MISA Bumas.

Lưu ý: Khi lập các chứng từ phát sinh, anh/chị cần chọn NHIỆM VỤ.

Bước 4: Gửi số liệu lên MISA Bumas

Lưu ý: Trên MISA Mimosa, anh/chị cần chọn Năm hạch toán trùng khớp với MISA Bumas thì mới gửi được dữ liệu lên.

Ví dụ: Trên MISA Bumas, năm hạch toán là 2022 thì trên MISA Mimosa có Năm hạch toán là 2022.

Các bước gửi số liệu sang MISA Bumas như sau:

 • Chọn menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Gửi số liệu sang MISA Bumas.

 • Nhấn Đồng ý.

 • Tại bước Đối chiếu danh mục nguồn, phần mềm tự động ghép Nguồn trên MISA MIMOSA với Nguồn trên MISA BUMAS.

Trường hợp phát sinh các nguồn khác với nguồn mặc định của phần mềm thì anh/chị tự chọn lại nguồn.

 • Nhấn Gửi dữ liệu.

Anh/chị map nguồn như sau:

Đơn vị cấp dưới mở thêm các nguồn con chi tiết để phục vụ lên báo cáo đặc thù Map với danh mục nguồn của cấp trên
Cột Mã nguồn Mã nguồn Tên nguồn
Ngân sách Trung ương 1    
Ngân sách Trung ương tự chủ 1.1 13 Kinh phí được giao tự chủ
NSNN giao kinh phí tự chủ 1.1.1 13.1 Kinh phí được giao tự chủ khác
NSNN giao kinh phí tự chủ 5% 1.1.2 13.2 Kinh phí được giao tự chủ 5%
Ngân sách Trung ương không tự chủ 1.2 12 Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán
NSNN giao kinh phí không tự chủ 1.2.1 12.1 Nguồn kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán khác
NSNN giao kinh phí không tự chủ 5% 1.2.2 12.2 Nguồn kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán 5%
Kinh phí đào tạo 1.4    
Kinh phí tự chủ đào tạo 1.4.1 13.3 Kinh phí tự chủ đào tạo
Kinh phí không tự chủ đào tạo 1.4.2 12.3 Kinh phí không tự chủ đào tạo
Kinh phí khoa học 1.3 16 Kinh phí nghiên cứu khoa học
Kinh phí sự nghiệp “Chương trình hỗ trợ thực hiện 2 CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” 1.5 12.4 Kinh phí sự nghiệp “Chương trình hỗ trợ thực hiện 2 CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”
Nguồn kinh phí viện trợ 1.6 00.2 Nguồn kinh phí viện trợ
Nguồn vay nợ 6    
Vốn vay nước ngoài Dự án “CT mở rộng quy mô vệ sinh & nước sạch nông thôn” 6.1 52.2 Vốn vay nước ngoài Dự án “CT mở rộng quy mô vệ sinh & nước sạch nông thôn”
Vốn vay nước ngoài Dự án “CT đô thị miền núi phía Bắc” 6.2 52.3 Vốn vay nước ngoài Dự án “CT đô thị miền núi phía Bắc”
Nguồn khác Tất cả các nguồn còn lại Đơn vị cấp dưới tự mapping theo phát sinh cụ thể
 • Phần mềm thực hiện gửi báo cáo lên MISA Bumas thành công. Nhấn Đồng ý.

Bước 5: Xem Mẫu biểu số 54: Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên MISA Bumas

Sau khi gửi báo cáo lên MISA Bumas thì đơn vị cấp trên (Kiểm toán nhà nước) và đơn vị cấp dưới sẽ xem được báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi như sau:

 • Đơn vị đăng nhập vào MISA Bumas (https://bumassav.misa.vn) với tài khoản được cấp.
 • Chọn menu Báo cáo\Báo cáo theo thông tư 342/2016/TT-BTC.
 • Kích đúp chuột vào Mẫu biểu số 54: Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước.

 • Chọn Kỳ báo cáo, Đơn vị tính, Quý.

 • Nhấn Xem báo cáo.

Cập nhật 15/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY