Bộ TTTT_Kế toán yêu cầu đáp ứng mẫu B03/BCQT theo đặc thù của Bộ TTTT

1. Mục đích

Giúp kế toán lập, in được báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán theo đặc thù Bộ Thông tin truyền thông.

2. Chi tiết thay đổi

Bước 1: Add đặc thù Bộ TTTT

 • Vào menu Hệ thống\Tính năng bổ sung.

 • Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn đến mục AddOn files và chọn file “BoThongTinTruyenThong.msa”.

 • Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Đóng.

 • Nhấn để đăng nhập lại để việc thêm đặc thù Kiểm toán nhà nước có hiệu lực.

Bước 2: Kết nối MISA Bumas với MISA Mimosa để lấy nhanh Nhiệm vụ từ MISA Bumas

 • Chọn menu Hệ thống\Tùy chọn\Kết nối MISA Bumas.
 • Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu.
 • Nhấn Kiểm tra kết nối
 • Nhấn OK khi hệ thống hiển thị thông báo kết nối thành công.
 • Nhấn Đồng ý.

Bước 3: Lấy nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa 2022

Sau khi kết nối thành công tới MISA Bumas, đơn vị có thể lấy nhanh nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa để lập thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo Nhiệm vụ.

 • Chọn menu Danh mục\Nhiệm vụ.
 • Nhấn Lấy nhiệm vụ từ MISA Bumas để lấy nhanh nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa 2022.

Bước 4: Lập báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán

 • Vào menu Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo quyết toán.

 • Chọn Báo cáo: B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán (đặc thù BTTTT).

 • Nhấn Đồng ý.
 • Lần lượt khai báo các phần thuyết minh từ 1 -> 7.
 • Tại mục 2. Tình hình sử dụng NSNN (1-2): chỉ tiêu I.1, chỉ tiêu 1.1, 1.2, 1.3 nhập chi tiết theo Nguồn, Khoản, Nhiệm vụ.
 • Sau khi lập xong báo cáo, nhấn Cất để hoàn thành.

 • Nhấn In để in B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

 • Ngoài ra, có thể in báo cáo tại menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán (đặc thù Bộ TTTT).
 • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập và nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 15/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY