Cập nhật mã CTMT, DA theo Quyết định số 51/2022/TT-BTC (Bổ sung TT 324/BTC)

1. Mục đích

Cập nhật mã CTMT, DA theo Quyết định số 51/2022/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Ngày 11/08/2022 Bộ Tài Chính có ban hành TT 51/2022/TT-BTC bổ sung các mã CTMT giai đoạn 2021-2025 so với TT 324/2016/TT-BTC.
Khách hàng mong muốn phần mềm cập nhật danh mục mang đi CTMT, bổ sung các CTMT mới quy định tại TT 51/2022/TT-BTC

Lưu ý: Đối với số liệu dự toán, chi NSNN thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, năm 2022: bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ được tích hợp trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhưng đã được hạch toán theo mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC , các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan tài chính các cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hạch toán điều chỉnh số dự toán, số đã chi NSNN sang mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2021-2025, ban hành tại Thông tư này. Thời hạn thực hiện trước ngày 15 tháng 10 năm 2022.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm cập nhật danh mục mang đi CTMT, bổ sung các CTMT mới quy định tại TT 51/2022/TT-BTC:

 

Cập nhật 01/11/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY