Kế toán mong muốn Mẫu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của ĐVSN công (TT137) , ngoài nguồn thu SXKD, lấy thêm Thu tài chính và thu khác để tổng hợp được tất cả các khoản thu khác NSNN theo yêu cầu của Sở Tài Chính

1. Mục đích

Giúp kế toán in Mẫu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của ĐVSN công (TT137) , ngoài nguồn thu SXKD, lấy thêm Thu tài chính và thu khác để tổng hợp được tất cả các khoản thu khác NSNN theo yêu cầu của Sở Tài Chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, ở đơn vị sự nghiệp công, ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp, các đơn vị còn phát sinh các khoản thu SXKD, thu tài chính (ví dụ: lãi tiền gửi, chênh lệch tỷ giá tiền viện trợ…) và thu khác (ví dụ: thu thanh lí tài sản, bán tài sản). Kế toán đơn vị mong muốn có thể theo dõi được toàn bộ các khoản thu của đơn vị mà khác nguồn NSNN. Trên phần mềm có mẫu số 02 TT137: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công hiện chỉ lấy phần hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

– Kể từ phiên bản R8, trên mẫu số 02, phần mềm lấy bổ sung số liệu từ thu khác và thu tài chính.

Cụ thể như sau

1. Hạch toán thêm các chứng từ thu tài chính (Có 515), thu khác (Có 711) và các chứng từ kết chuyển.

2. Tại menu Báo cáo\Báo cáo khác, in báo cáo Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công.

  • Khai báo tham số báo cáo

  • Tại giao diện báo cáo, phần mềm lấy bổ sung số liệu từ thu khác và thu tài chính (Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ có phát sinh tài khoản 531, 515, 711)
  • Thay đổi cách lấy số liệu: Tổng số thực hiện trong năm bằng với Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Doanh thu hoạt động khác

Cập nhật 16/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY