1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. TTTV yêu cầu cập nhật lại cảnh báo đối chiếu giữa báo cáo B03a/BCTC và B01/BCTC để xem thông báo rõ ràng hơn

TTTV yêu cầu cập nhật lại cảnh báo đối chiếu giữa báo cáo B03a/BCTC và B01/BCTC để xem thông báo rõ ràng hơn

1. Mục đích

Cập nhật lại cảnh báo đối chiếu giữa báo cáo B03a/BCTC và B01/BCTC để xem thông báo rõ ràng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, báo cáo B03a/BCTC khi vào phân hệ Tổng hợp thực hiện lập báo cáo, nhấn Kiểm tra số liệu thì cảnh báo chỉ tiêu không phù hợp đang là: Giá trị năm nay của chi r tiêu […] trên B03/BCTC và giá trị cuối năm của chỉ tiêu […] phải bẳng nhau => ở thông báo này chưa chỉ ra là giá trị cuối năm trên báo cáo nào.

– Kể từ phiên bản R10, phần mềm cập nhật các câu cảnh báo cho phù hợp:

B04/BCTC Giá trị chỉ thuyên nguyên giá TSCĐ hữu hình thuộc Mục III.4 trên báo cáo B04/BCTC không bằng giá trị chỉ tiêu [Số dư đầu năm + Tăng trong năm – Giảm trong năm]
B04/BCTC Giá trị đầu năm của chỉ tiêu [Tiền gửi kho bạc thuộc mục III.1] trên báo cáo B04/BCTC phải lớn hơn hoặc bằng 0. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
B04/BCTC Giá trị cuối năm của chỉ tiêu [Tiền gửi ngân hàng thuộc mục III.1] trên báo cáo B04/BCTC phải lớn hơn hoặc bằng 0. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
B04/BCTC Giá trị chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ vô hình thuộc Mục III.4 trên báo cáo B04/BCTC khoogn bằng giá trị chỉ tiêu [Số dư đầu năm + Tăng trong năm – Giảm trong năm]
B04/BCTC Giá trị đầu năm của chỉ tiêu [Tiền gửi ngân hàng thuộc mục III.1] trên báo cáo B04/BCTC phải lớn hơn hoặc bằng 0. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
B03/BCTC Giá trị năm nay của chỉ tiêu [80-Số dư tiền cuối kỳ] trên B03a/BCTC và giá trị cuối năm của chỉ tiêu [01 – Tiền] phải bằng nhau
B03/BCTC Giá trị năm nay của chỉ tiêu [60-Số dư tiền đầu kỳ] trên B03a/BCTC và giá trị đầu năm của chỉ tiêu [01 – Tiền] phải bằng nhau
B01/BCTC Giá trị cuối năm của chỉ tiêu [80-TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN] trên B01/BCTC và giá trị cuối năm của chỉ tiêu [50-TỔNG CỘNG TÀI SẢN] trên B01-BCTC phải bằng nhau
B01/BCTC Giá trị đầu năm của chỉ tiêu [80-TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN] trên B01/BCTC và giá trị đầu năm của chỉ tiêu [50-TỔNG CỘNG TÀI SẢN] trên B01-BCTC phải bằng nhau

 

Cập nhật 24/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY