Kho bạc

 1. Khi không lập bảng lương trên phần mềm, Tôi muốn chuyển trả lương qua ATM cho cán bộ thì phải làm như thế nào?
 2. Làm thế nào để điều chỉnh kinh phí tạm ứng đã rút do sai tiểu mục của cùng nguồn ngân sách?
 3. Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, cột Số dư tạm ứng bị âm dương tại các tiểu mục thì phải làm thế nào?
 4. Khi in mẫu Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước C2-02a/NS không tích chọn được tiền mặt tại NH hoặc tiền mặt tại KB thì làm thế nào?
 5. Tôi muốn hiển thị số hóa đơn, ngày hóa đơn trên Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng thì làm thế nào?
 6. Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS báo không có số liệu thì làm thế nào?
 7. Khi phát sinh những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng không được duyệt phải thu hồi thì cần phải làm thế nào?
 8. Khi tôi in Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước C2-02a/NS thì chương trình báo Không có số liệu thì phải làm thế nào?
 9. Tôi muốn khi làm giấy rút chuyển khoản bảo hiểm, chương trình không tự động hạch toán tách các khoản bảo hiểm khấu trừ vào lương thì làm thế nào?
 10. Tôi muốn in Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước không bị tách thành 2 trang thì làm thế nào?
 11. Tôi muốn Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng không hiển thị Số chứng từ và Ngày chứng từ thì làm thế nào?
 12. Tôi không muốn chương trình hạch toán Kinh phí công đoàn trừ vào lương cán bộ khi sinh chứng từ chuyển khoản bảo hiểm thì làm thế nào?
 13. Tôi muốn nội dung thanh toán trên Giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước C2-02a/NS thể hiện theo tên tiểu mục thì làm thế nào?
 14. Khi lập và cất giấy rút dự toán, chương trình không tự động sinh bút toán hạch toán thì phải làm thế nào?
 15. Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, Số đề nghị thanh toán không lên hoặc lên không đúng số liệu thì làm thế nào?
 16. In Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư C3-02/NS không lên số liệu tại cột Số đề nghị tạm ứng…thì làm thế nào?
 17. Tôi muốn theo dõi tình hình giao dự toán, rút dự toán, dự toán còn lại theo từng Chương trình mục tiêu, Dự án trên phần mềm thì phải làm thế nào?
 18. Khi chuyển khoản qua kho bạc cho các đối tượng bị sai tiểu mục của cùng 1 nguồn ngân sách thì làm thế nào?
 19. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn ngân sách này sang nguồn ngân sách khác thì phải làm thế nào?
 20. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn học phí, nguồn khác sang nguồn ngân sách thì phải làm thế nào?
 21. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn ngân sách sang nguồn học phí thì phải làm thế nào?
 22. Tôi muốn sinh giấy rút dự toán ngân sách từ danh sách các phiếu chi tiền thực chi thì phải làm thế nào?
 23. Làm thế nào để nhân bản chứng từ năm trước sang năm nay?
 24. Tôi muốn in Bảng kê nội dung thanh toán/Tạm ứng thể hiện thông tin Số lượng, định mức, đơn giá thực tế thì làm thế nào?
 25. Khi in Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng báo không có số liệu thì làm thế nào?
 26. Tôi muốn nộp trả các khoản đã rút trong năm bị thanh tra, kiểm toán NN yêu cầu thu hồi nộp trả NSNN thì phải làm thế nào?
 27. Tôi muốn nộp trả các khoản rút từ năm trước đã được duyệt quyết toán nhưng bị thanh tra, kiểm toán NN yêu cầu xuất toán, nộp trả NSNN thì phải làm thế nào ?
 28. Làm thế nào khi chứng từ không sinh được hạch toán đồng thời?
 29. Tôi có khoản chi sai phải thu hồi và nộp lại kho bạc trong năm nay thì phải làm thế nào?
 30. Tôi muốn hủy dự toán cuối năm thì làm thế nào?
 31. Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, cột Số dư tạm ứng lên không đúng thì phải làm thế nào?
 32. Khi chuyển khoản qua kho bạc cho các đối tượng bị sai khoản của cùng 1 nguồn ngân sách thì làm thế nào?
 33. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn không tự chủ (nguồn 12) sang nguồn tự chủ (nguồn 13)
 34. Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn không tự chủ (nguồn 12)
 35. Làm thế nào để chuyển số dư tài khoản kho bạc 3714, 3713 sang tài khoản 3716, 3717?
 36. Làm thế nào để theo dõi nguồn 14 – Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương?
Cập nhật 20/07/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY