Tôi muốn điều chỉnh số tiền đã chi từ nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn không tự chủ (nguồn 12)

Xem video hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản
 • Giảm số đã chi ở nguồn tự chủ (nguồn 13)

 Nợ TK 61111, 61112, 61118/Có TK 5111 : số tiền âm

 Đồng thời hạch toán Có TK 008212 : số tiền âm

 • Điều chỉnh số đã chi sang nguồn không tự chủ (nguồn 12) : 

 Nợ TK 61121, 61122, 61128/Có TK 5112: số tiền dương

 Đồng thời hạch toán Có TK 008222 : số tiền dương

Hướng dẫn trên phần mềm

 

Nếu đơn vị điều chỉnh một vài tiểu mục đã chi ở nguồn 13

Nếu đơn vị điều chỉnh một vài tiểu mục đã chi từ nguồn 13 sang nguồn 12

Ví dụ: Đơn vị cần điều chỉnh 10 triệu đã chi ở nguồn tự chủ (nguồn 13) sang nguồn không tự chủ (nguồn 12) tiểu mục 6551 

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

2. Trên Chứng từ nghiệp vụ khác, 1 tiểu mục hạch toán 2 dòng tương ứng

 • Ghi Nợ TK 61118/Có TK 5111Số tiền âm; Nguồn Huyện tự chủ, Nghiệp vụ chọn Thực chi
 • Ghi Nợ TK 61128/Có TK 5112Số tiền dương; Nguồn Huyện không tự chủ, Nghiệp vụ chọn Thực chi

3. Sau đó nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

4. Đơn vị nhấn In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

 • Phần mềm in mẫu như sau:

 • Bạn có thể in mẫu C2-10/NS ký tên, đóng dấu đơn vị & scan gửi qua DVC của KBNN, hoặc gửi trực tiếp cho KBNN theo yêu cầu của Kho bạc
Nếu đơn vị điều chỉnh toàn bộ tiểu mục đã chi từ nguồn 13 sang nguồn 12

Nếu đơn vị điều chỉnh toàn bộ tiểu mục đã chi từ nguồn 13 sang nguồn 12

Ví dụ: 6 tháng đầu năm, đơn vị đã rút và chi nguồn 13, sang tháng 07 đơn vị điều chỉnh toàn bộ số liệu đó từ nguồn 13 sang nguồn 12

Bước 1: Xác định số đã chi từng tiểu mục ở nguồn 13

 • In mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT thời gian chọn Từ 01/01 đến 30/06, chọn Nguồn  tự chủ (Nguồn 13) 

 • Lấy số liệu ở cột 3 chi tiết ở từng tiểu mục của Nguồn tự chủ (Nguồn 13) để thực hiện điều chỉnh

Bước 2: Điều chỉnh số đã chi nguồn 13 sang nguồn 12

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

2. Trên Chứng từ nghiệp vụ khác, 1 tiểu mục hạch toán 2 dòng tương ứng:

 • Ghi Nợ TK 61111/Có TK 5111Số tiền âm; Nguồn Huyện  tự chủ, Nghiệp vụ chọn Thực chi
 • Ghi Nợ TK 61121/Có TK 5112Số tiền dương; Nguồn Huyện không tự chủ, Nghiệp vụ chọn Thực chi

3. Sau đó nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

4. Đơn vị nhấn In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

 • Phần mềm in mẫu như sau:

 • Bạn có thể in mẫu C2-10/NS ký tên, đóng dấu đơn vị & scan gửi qua DVC của KBNN, hoặc gửi trực tiếp cho KBNN theo yêu cầu của Kho bạc
Cập nhật 28/11/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY