Chi mua tài sản cố định bằng tiền mặt

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

– Mua sắm TSCĐ bằng tiền từ nguồn NSNN tạm ứng:

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có TK 1111: Tiền Việt Nam

Đồng thời hạch toán kép:

Nợ TK 3371: Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 36611: Giá trị còn lại của TSCDD

– Mua sắm TSCĐ bằng tiền từ nguồn NSNN cấp thực chi:

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có TK 1111: Tiền Việt Nam

– Trường hợp mua sắm TSCĐ bằng các nguồn khác nguồn do NSNN cấp (trừ nhận bằng hiện vật) thì hạch toán: 

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có TK 1111: Tiền Việt Nam

Đồng thời, thêm bút toán kép như sau:

  • Nếu mua bằng Nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

Nợ TK 3372: Viện trợ, vay nợ nước ngoài

Có TK 36621: Giá trị còn lại của TSCĐ

  • Nếu mua bằng Nguồn phí được khấu trừ, để lại

Nợ TK 3373: Tạm thu phí, lệ phí

Có TK 36631: Giá trị còn lại của TSCĐ

  • Nếu mua bằng Quỹ phúc lợi

Nợ TK 43121: Quỹ phúc lợi

Có TK 43122: Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

  • Nếu mua bằng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Nợ TK 43141: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

Có TK 43142: Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ

  • Nguồn khác

Nợ TK 3371: Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 36611: Giá trị còn lại của TSCĐ

2. Mô tả nghiệp vụ

Tham chiếu chi tiết quy trình mua tài sản cố định tại phần Quản lý Tài sản cố định.

Khi đơn vị thực hiện mua tài sản cố định bằng tiền mặt, quy trình thanh toán thực hiện như sau:

  1. Căn cứ vào yêu cầu mua sắm tài sản cố định, hóa đơn, chứng từ liên quan và đề nghị thanh toán của nhân viên mua hàng hoặc nhà cung cấp, kế toán lập phiếu chi, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó chuyển lại cho Thủ quỹ.
  2. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi thực hiện chi tiền cho người nhận tiền, thủ quỹ và người nhận tiền ký xác nhận vào phiếu chi, đồng thời Thủ quỹ ghi sổ quỹ tiền mặt và trả lại 1 liên cho kế toán tiền mặt, 1 liên lưu.
  3. Kế toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu chi đã có đủ chữ ký để ghi số kể toán tiền mặt và lưu trữ phiếu chi.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Hướng dẫn chi tiết xem tại nghiệp vụ Mua sắm tài sản cố định.

Cập nhật 18/09/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY