Chi lương và các khoản trích theo lương

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

– Trả lương cho CBCNV, người lao động khác bằng tiền mặt:

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 1111: Tiền mặt

– Nộp các khoản trích theo lương (bảo hiểm, kinh phí công đoàn) bằng tiền mặt:

Nợ TK 3321: Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3321: Bảo hiểm tai nạn lao động

Nợ TK 3322: Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3323: Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp

Nợ TK 3335: Thuế TNCN

Có TK 1111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

a. Quy trình thanh toán tiền lương cho CB CNV bằng tiền mặt:

  1. Căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán tiền lương đã được duyệt, kế toán lập Giấy đề nghị chi tiền và phiếu chi trên tổng số tiền thanh toán, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  2. Sau khi phiếu chi được ký duyệt, kế toán chuyển lại cho thủ quỹ.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi xuất tiền cho kế toán hoặc cán bộ hành chính nhân sự phụ trách trả lương, sau đó thủ quỹ và người nhận tiền ký xác nhận trên phiếu chi, đồng thời ghi sổ quỹ.
  4. Kế toán hoặc cán bộ hành chính phụ trách việc thanh toán lương thực hiện trả lương cho từng cán bộ trên danh sách. Cán bộ nhận tiền và ký nhận vào danh sách.
  5. Căn cứ vào phiếu chi đã có đủ chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền, và bảng thanh toán tiền lương đã có đầy đủ chữ ký nhận tiền, kế toán thực hiện ghi sổ chi tiết tiền mặt.

b. Quy trình thanh toán các khoản trích theo lương (các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN) bằng tiền mặt:

  1. Khi phát sinh nhu cầu nộp tiền, căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, cán bộ hành chính nhân sự phụ trách trả lương hoặc kế toán sẽ lập Giấy đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm, KPCĐ hoặc tiền thuế TNCN chuyển cho kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  2. Kế toán chuyển Giấy đề nghị thanh toán cho kế toán tiền mặt lập phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.
  3. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
  4. Cán bộ hành chính nhân sự hoặc kế toán nhận tiền và đi nộp cho các cơ quan liên quan (cơ quan bảo hiểm, cơ quan công đoàn). Sau khi nộp xong, nhân viên đi nộp sẽ giao lại cho kế toán thanh toán giấy xác nhận nộp bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm hoặc phiếu thu KPCĐ hoặc giấy nộp tiền vào NSNN.
  5. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền, kèm theo các chứng từ xác nhận nộp tiền của các cơ quan liên quan để ghi sổ kế toán tiền mặt.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Hướng dẫn chi trả lương, xem chi tiết tại nghiệp vụ Trả lương.

2. Hướng dẫn trích nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN, xem chi tiết tại nghiệp vụ Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân.

Cập nhật 06/02/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY