Thủ trưởng đơn vị ký số báo lỗi “Error14: Lỗi xác thực chữ ký số hoặc chứng thư số…” thì làm như thế nào?

Vấn đề:

Khi Thủ trưởng đơn vị ký số, phần mềm hiển thị cảnh báo “Error14: Lỗi xác thực chữ ký số hoặc chứng thư số…” như sau:

Nguyên nhân:

Tên file PDF đính kèm có ký tự đặc biệt như / \ * ? : …

Giải pháp:

– Thủ trưởng đơn vị: từ chối hồ sơ

– Kế toán:

  • Sửa lại tên file đính kèm không có ký tự đặc biệt.
  • Sau đó mở hồ sơ Thủ trưởng đơn vị từ chối, xóa file đính kèm và đính kèm lại.
  • Nhấn Gửi phê duyệt để gửi hồ sơ cho Kế toán trưởng.
  • Kế toán trưởng phê duyệt hồ sơ để gửi cho Thủ trưởng đơn vị.
Cập nhật 29/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY