Tài sản cố định

I. Có kết nối với phần mềm QLTS.VN

 1. Làm thế nào để lấy chứng từ phát sinh (tăng, giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS sang Mimosa?
 2. Ghi sổ chứng từ ghi tăng từ QLTS báo lỗi thiếu Tài khoản ngân hàng, kho bạc thì làm như thế nào?
 3. Ghi sổ chứng từ ghi tăng từ QLTS báo lỗi thiếu Cấp phát thì làm như thế nào?
 4. Làm thế nào khi cất chứng từ tính hao mòn phần mềm báo thiếu chương trình mục tiêu dự án, thiếu mục ghi sổ không thành công?
 5. Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ-(Có kết nối PM QLTS.VN)?
 6. Làm sao khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN sang Mimosa làm sai Mẫu số 01?
 7. Tôi muốn lấy chứng từ ghi giảm 1 phần TSCĐ trong cùng 1 lô từ PM QLTS thì làm như thế nào?
 8. Làm thế nào chuyển khoản thanh toán và ghi tăng TSCĐ?
 9. Làm thế nào khi lấy chứng từ hạch toán hao mòn từ QLTS sang Mimosa thấy hạch toán chưa đúng nghiệp vụ?
 10. Làm thế nào khi lấy số liệu từ QLTS nhưng phần mềm báo mật khẩu không đúng?
 11. Làm thế nào để đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET 2022?

II. Không kết nối với phần mềm QLTS.VN

 1. Làm thế nào để chuyển danh sách TSCĐ từ dữ liệu năm trước sang dữ liệu năm nay?
 2. Khi nhận được TSCĐ từ cấp trên hoặc đơn vị khác thì làm thế nào?
 3. Không ghi sổ được chứng từ tính hao mòn thì làm như thế nào?
 4. Tôi muốn ghi giảm (thanh lý, nhượng bán,…) một phần TSCĐ trong cùng 1 lô thì làm như thế nào?
 5. Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ- (Không kết nối PM QLTS.VN)?
 6. Sau khi ghi tăng TSCĐ mẫu số 01 bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào?
 7. Làm thế nào khi mua TSCĐ thanh toán nhiều lần?
 8. Tôi thấy mã TSCĐ hiển thị màu xanh thì phải làm như thế nào?
 9. Khi tính hao mòn TSCĐ, tôi thấy bị thiếu một số tài sản dù vẫn còn thời gian sử dụng thì làm thế nào?
 10. Tôi không sửa được một số thông tin trên TSCĐ thì phải làm thế nào?
 11. Làm thế nào để tính hao mòn TSCĐ vô hình trên phần mềm?
 12. Tôi muốn khai báo TSCĐ vừa dùng cho hoạt động HCSN vừa dùng cho hoạt động SXKD thì làm như thế nào?
 13. Làm thế nào để theo dõi TSCĐ hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp?
 14. Tôi mua TSCĐ và CCDC chung trên 1 hợp đồng hạch toán như thế nào?
 15. Khi tính hao mòn tôi thấy số hao mòn của 1 TSCĐ năm nay khác so với số hao mòn năm trước thì làm như thế nào?
 16. Ghi sổ chứng từ tính hao mòn báo lỗi thiếu mục thì làm như thế nào?
 17. Ghi sổ chứng từ tính hao mòn báo lỗi thiếu Dự án thì làm như thế nào?
 18. Ghi sổ chứng từ hao mòn báo lỗi thiếu loại thì làm như thế nào?
 19. Tôi muốn nâng cấp, sửa chữa TSCĐ thì làm thế nào?
 20. Muốn chuyển TSCĐ sang CCDC thì làm thế nào?
 21. Khi in báo cáo kiểm kê TSCĐ hay biên bản kiểm kê TSCĐ, tôi muốn hiển thị số liệu ở các cột kiểm kê thì làm thế nào?
Cập nhật 29/12/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY