Tài sản từ nguồn viện trợ tài trợ nhỏ lẻ, nguồn xã hội hóa

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn về trường hợp được viện trợ (không theo chương trình, dự án), tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ bằng tài sản cố định

1. Mua sắm TSCĐ từ viện trợ tài trợ, nhỏ lẻ, nhận tài sản bằng hiện vật

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có TK 36611: Giá trị còn lại của TSCĐ

Có TK 2141: Hao mòn lũy kế TSCĐ (nếu có)

2. Tính hao mòn TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động hành chính), ghi:

Nợ TK 611 – Chi phí hoạt động

            Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.

– Cuối năm, đơn vị kết chuyển hao mòn đã tính  trong năm sang TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp, ghi:

Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)

            Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp.

3. Trích khấu hao TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động SXKD, dịch vụ), ghi:

Nợ các TK 154, 642

            Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.

Thực hiện trên phần mềm

1. Khai báo Tài sản trên phần mềm QLTS theo hướng dẫn tại đây

2. Lấy chứng từ từ QLTS sang Mimosa để hạch toán tại đây

Cập nhật 02/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY