Rút dự toán chuyển khoản mua TSCĐ

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Có TK 36611: Giá trị còn lại của TSCĐ (NSNN cấp)

Đồng thời, ghi:

Có TK 008211, 008212, 008221, 008222, 00921, 00922 – Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào Danh mục\Tài sản cố định.

2. Tại Tài sản cố định nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin tại mục Thông tin chung: Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Phòng/Ban, Nguồn HT: Nguồn NSNN cấp và 1 số thông tin khác.

4. Khai báo thông tin tại mục Thông tin hao mòn/khấu hao.

  • Nhập Ngày mua, Ngày ghi tăng, Ngày sử dụng.
  • Nhập Nguyên giá.
  • Trường hợp tài sản có sử dụng cho hoạt động SXKD thì nhập Tỷ lệ SD vào SXKD.
  • Chương trình tự động tính hao mòn, khấu hao (nếu có) tại Thông tin hao mòn/khấu hao.

5. Khai báo thông tin tại mục Phụ tùng kèm theo.

6. Nhấn Cất.

7. Tích chọn Mua tài sản cố định qua chuyển khoản kho bạc. Nhấn Có.

8. Chương trình tự động sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định, hạch toán TK Nợ 211x, TK Có 36611.

9. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời, chương trình tự động sinh TK Có 008212 tương ứng với Nghiệp vụ.

10. Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp anh/chị khai báo TSCĐ xong nhưng chưa sinh chứng từ mua sắm TSCĐ thì có thể lập sau bằng cách:

  • Vào phân hệ Tài sản cố định\Mua và ghi tăng TSCĐ\Mua TSCĐ qua chuyển khoản kho bạc.
  • Chọn Mã TSCĐ.
  • Nhấn Hạch toán đồng thời để sinh bút toán đồng thời.
  • Nhấn Cất.
Cập nhật 14/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY