Làm thế nào chuyển số liệu TK tiền gửi khác 3713 (không có mã dự phòng) sang TK 3713 (có mã dự phòng)?

Bước 1: Khai báo tài khoản tương ứng với từng mã dự phòng

Vào Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc\Nhấn Thêm\Điền Số tài khoản, Mã ngân hàng KB, Tên NH KB

Khai báo số tài khoản tương ứng với từng mã dự phòng ( 051, 052, 053, 054, 059)

Bước 2 : Điều chỉnh số dư và phát sinh năm 2021 từ TK 3713 (không có mã dự phòng) sang TK 3713 (có mã dự phòng)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Nếu TK 1121 có tách chi tiết các tiết khoản (1121.x : 1121.01, 1121.02, ...)

Lưu ý:  TK 1121 tách chi tiết các tài khoản (1121.x: 1121.01, 1121.02,…) thì không theo dõi theo loại quỹ nữa.

Bạn thực hiện như sau: 

1. Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác 

2. Nhấn chuột phải ở dòng hạch toán chọn Ẩn/Hiện cột, tích vào ô Tài khoản NH, KB. Nếu đã được tích vào thì bỏ qua bước này 

❖  Điều chỉnh hạch toán các loại quỹ

 • Bạn xác định được tổng số tiền cần điều chỉnh ở từng loại quỹ 
 • Chọn TK quỹ tương ứng với quỹ đang điều chỉnh  (TK 43111: Quỹ khen thưởng, TK 43121: Quỹ phúc lợi , TK 43141: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, TK 4313: Quỹ bổ sung thu nhập)

a. Điều chỉnh tổng số tiền đã trích quỹ:

Nợ TK 1121.x/Có TK 431.x âm tiền , tại ô Tài khoản NH, KB chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 1121.x/Có TK 431.x dương tiền, tại ô Tài khoản NH, KB chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

b. Điều chỉnh tổng số tiền đã chi từ quỹ:

Nợ TK 431.x/Có TK 1121.x âm tiền , tại ô Tài khoản NH, KB chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 431.x/Có TK 1121.x dương tiền, tại ô Tài khoản NH, KB chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

Ví dụ: Đơn vị điều chỉnh tổng số tiền đã trích từ quỹ phúc lợi ở TK 1121.03 (TK 3713 không có mã dự phòng) : 20 triệu 

Điều chỉnh tổng số tiền đã chi từ quỹ phúc lợi ở TK 1121.03 ((TK 3713 không có mã dự phòng) : 5 triệu

Lưu ý: TK 1121.x  từng tiết khoản điều chỉnh âm, dương tương ứng với nhau

 • Nếu bạn không xác định được tổng số liệu cần điều chỉnh ở từng loại quỹ thì thực hiện như sau điều chỉnh qua TK 3381 và TK 1121.x giống điều chỉnh các khoản thu hộ, chi hộ

❖  Điều chỉnh thu hộ, chi hộ

a. Điều chỉnh tổng số tiền đã thu hộ

Nợ TK 1121.x/Có TK 3381 âm tiền , tại ô “Tài khoản NH, KB” chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 1121.x/Có TK 3381 dương tiền, tại ô “Tài khoản NH, KB” chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

b. Điều chỉnh tổng số tiền đã chi hộ

Nợ TK 3381/Có TK 1121.x âm tiền , tại ô “Tài khoản NH, KB” chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 3381/Có TK 1121.x dương tiền, tại ô “Tài khoản NH, KB” chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

Ví dụ:

  • Đơn vị điều chỉnh tổng số tiền thu hộ đã trả đối tượng nhờ thu hộ (hoặc số tiền chi hộ) ở TK 1121.05 (TK 3713 không có mã dự phòng) : 5 triệu 
  • Điều chỉnh tổng số tiền đã thu hộ (hoặc số đã nhận về TK để chi hộ) ở TK 1121.05 (TK 3713 không có mã dự phòng) : 20 triệu

Lưu ý: Ở  Tab 2.Tab thống kêCột đối tượng Nợ, đối tượng Có chọn 1 đối tượng duy nhất 

Nếu TK 1121 không tách tiết khoản

A. Nếu TK 1121 không theo dõi  loại quỹ 

Bạn thực hiện như sau: 

1. Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác  

2. Nhấn chuột phải ở dòng hạch toán chọn Ẩn/ Hiện cột, tích vào ô Tài khoản NH, KB. Nếu đã được tích vào thì bỏ qua bước này 

❖  Điều chỉnh hạch toán các loại quỹ

 • Bạn xác định được tổng số tiền cần điều chỉnh ở từng loại quỹ 
 • Chọn TK quỹ tương ứng với quỹ đang điều chỉnh  (TK 43111: Quỹ khen thưởng, TK 43121: Quỹ phúc lợi , TK 43141: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, TK 4313: Quỹ bổ sung thu nhập)

a. Điều chỉnh tổng số tiền đã trích quỹ:

Nợ TK 1121/Có TK 431 âm tiền , tại ô Tài khoản NH, KB chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 1121/Có TK 431 dương tiền, tại ô Tài khoản NH, KB chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

b. Điều chỉnh tổng số tiền đã chi từ quỹ:

Nợ TK 431/Có TK 1121 âm tiền , tại ô Tài khoản NH, KB chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 431/Có TK 1121 dương tiền, tại ô Tài khoản NH, KB chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

Ví dụ: Đơn vị điều chỉnh tổng số tiền đã trích từ quỹ phúc lợi ở TK 1121 (TK 3713 không có mã dự phòng) : 20 triệu 

Điều chỉnh tổng số tiền đã chi từ quỹ phúc lợi ở TK 1121 (TK 3713 không có mã dự phòng) : 5 triệu

❖  Điều chỉnh thu hộ, chi hộ

a. Điều chỉnh tổng số tiền đã thu hộ

Nợ TK 1121/Có TK 3381 âm tiền , tại ô “Tài khoản NH, KB” chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 1121/Có TK 3381 dương tiền, tại ô “Tài khoản NH, KB” chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

b. Điều chỉnh số dưtổng số tiền đã chi hộ

Nợ TK 3381/Có TK 1121 âm tiền, tại ô “Tài khoản NH, KB” chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 3381/Có TK 1121 dương tiền, tại ô “Tài khoản NH, KB” chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

Lưu ý: Ở  Tab 2.Tab thống kê, Cột đối tượng Nợ, đối tượng Có chọn 1 đối tượng duy nhất 

B.  Nếu TK 1121 theo dõi loại quỹ 

Bạn thực hiện như sau: 

1. Vào Nghiệp vụ\Tiền gửi\Chuyển tiền nội bộ 

2. Nhấn chuột phải ở dòng hạch toán chọn Ẩn/Hiện cột, tích vào ô Loại quỹ Nợ, Loại quỹ Có. Nếu đã được tích vào thì bỏ qua bước này

❖  Điều chỉnh hạch toán các loại quỹ

 • Bạn xác định được tổng số tiền cần điều chỉnh ở từng loại quỹ 
 • Chọn TK quỹ tương ứng với quỹ đang điều chỉnh  (TK 43111: Quỹ khen thưởng, TK 43121: Quỹ phúc lợi , TK 43141: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, TK 4313: Quỹ bổ sung thu nhập)

a. Điều chỉnh tổng số tiền đã trích quỹ:

Nợ TK 1121/Có TK 431 âm tiền , tại ô Từ  TK NH, KB  và ô Đến TK NH, KB chọn TK 3713  (không có mã dự phòng)

Nợ TK 1121/Có TK 431 dương tiền, tại ô Từ TK NH, KB  và ô Đến TK NH, KB chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

b. Điều chỉnh tổng số tiền đã chi từ quỹ:

Nợ TK 431/Có TK 1121 âm tiền , tại ô Từ TK NH, KB và ô Đến TK NH, KB chọn TK 3713 (không có mã dự phòng)

Nợ TK 431/Có TK 1121 dương tiền, tại ô Từ TK NH, KB và ô Đến TK NH, KB chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

Lưu ý: Ở Tab Thống kê chọn Loại Quỹ Nợ, Loại Quỹ Có chọn giống nhau tương ứng ở từng dòng theo từng quỹ 

❖  Điều chỉnh thu hộ, chi hộ

a. Điều chỉnh tổng số tiền đã thu hộ

Nợ TK 1121/Có TK 3381 âm tiền , tại ô Từ  TK NH, KB  và ô Đến TK NH, KB chọn TK 3713  (không có mã dự phòng)

Nợ TK 1121/Có TK 3381 dương tiền, tại ô Từ TK NH, KB và ô Đến TK NH, KB chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

b. Điều chỉnh số dưtổng số tiền đã chi hộ

Nợ TK 3381/Có TK 1121 âm tiền, tại ô Từ  TK NH, KB  và ô Đến TK NH, KB chọn TK 3713  (không có mã dự phòng)

Nợ TK 3381/Có TK 1121 dương tiền, tại ô Từ TK NH, KB và ô Đến TK NH, KB chọn TK 3713 (có mã dự phòng)

Lưu ý: Ở Tab Thống kê chọn Loại Quỹ Nợ, Loại Quỹ Có chọn giống nhau tương ứng ở từng dòng theo từng quỹ 

Cập nhật 17/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY