Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tại các đơn vị HCSN có thu, định kỳ hàng quý kế toán thực hiện xác định kết quả kinh doanh trong kỳ cùng với số thuế TNDN phải nộp trong kỳ để lập báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động nộp cho các đơn vị dự toán cấp trên.

– Cuối năm, kế toán có thể tính toán lại thuế TNDN phải nộp (quyết toán thuế TNDN cuối năm)

Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện:

Sau khi thực hiện tạm tính thuế TNDN các quý, cuối năm anh/chị căn cứ vào các khoản doanh thu và chi phí phải tính thuế, sau đó lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN để có căn cứ tính Số thuế TNDN phải nộp cuối năm kế toán thực hiện quyết toán thuế TNDN.

1. Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Quyết toán thuế TNDN.

2. Căn cứ vào số thuế TNDN trên tờ khai quyết toán thuế, anh/chị nhập số thuế vào ô Thuế TNDN phải nộp.

3. Phần mềm tự động lấy lên Thuế TNDN tạm tính trong năm đã tính qua các kỳ tính đồng thời tự động tính toán Chênh lệch thuế TNDN.

4. Nhấn Hạch toán.

  • Nếu số Thuế TNDN phải nộp > 0: Diễn giải sẽ là “Bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp theo quyết toán”, hạch toán TK Nợ 821, TK Có 3334.
  • Nếu số Thuế TNDN phải nộp < 0: Diễn giải sẽ là “Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo quyết toán”, hạch toán TK Nợ 3334, TK Có 821.

Lưu ý: Trường hợp có nhiều dòng hạch toán chi tiết theo MLNS thì khi anh/chị sửa lại số tiền Thuế TNDN phải nộp, nhấn Hạch toán, chương trình sẽ chì giữ lại 1 dòng theo ngầm định và xoá các dòng hạch toán hiện có.

5. Sau khi tính được số chênh lệch thuế, anh/chị thực hiện Xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Xem thêm hướng dẫn xác định kết quả hoạt động tại đây.

6. Anh/chị vào Báo cáo/Báo cáo tài chính chọn B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động để lập báo cáo gửi cấp trên.

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY