Kết chuyển số dư cuối năm

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán:

1. Kinh phí vay nợ nước ngoài:

a. Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay (0062) sang TK năm trước (0061) để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Nợ TK 006 – Dự toán vay nợ nước ngoài (0062) (ghi âm)

Đồng thời ghi Nợ TK 006 – Dự toán vay nợ nước ngoài (0061) (ghi dương)

b. Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay (00621, 00622) sang TK năm trước (00611, 00612) để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Có TK 0062 (00621, 00622) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Có TK 00611 bằng số tiền của TK 00621 (ghi dương)

Có TK 00612 bằng số tiền của TK 00622 (ghi dương)

2. Kinh phí hoạt động:

a. Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay (00821, 00822) sang TK năm trước (00811, 00812) để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Nợ TK 008 – Dự toán chi hoạt động (00821, 00822) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 00811: bằng số tiền của TK 00821 (ghi dương)

Nợ TK 00812: bằng số tiền của TK 00822 (ghi dương)

b. Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay (008211, 008212, 008221, 008222) sang TK năm trước (008111, 008112, 008121, 008122) để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động (008211, 008212, 008221, 008222) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Có TK 008111 bằng số tiền của TK 008211 (ghi dương)

Có TK 008112 bằng số tiền của TK 008212 (ghi dương)

Có TK 008121 bằng số tiền của TK 008221 (ghi dương)

Có TK 008122 bằng số tiền của TK 008222 (ghi dương)

3. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản:

a. Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay 0092 sang TK năm trước 0091 để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Nợ TK 009 – Dự toán đầu tư XDCB (0092) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 009 – Dự toán đầu tư XDCB (0091) (ghi dương)

b. Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay 00921, 00922 sang TK năm trước (00911, 00912) để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Có TK 009 – Dự toán đầu tư XDCB (00921, 00922) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Có TK 00911 bằng số tiền của TK 00921: ghi dương

Có TK 00912 bằng số tiền của TK 00922: ghi dương

Lưu ý: Đối với các bút toán kết chuyển số dư cuối năm từ kinh phí nhận từ Lệnh chi tiền, phần mềm không đáp ứng hạch toán sẵn trên phần mềm, nếu có phát sinh thì đơn vị cần tự hạch toán trên phần mềm như sau:

a. Lệnh chi tiền thực chi:

– Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay 01221, 01222 sang TK năm trước 01311, 01312, ghi:

Nợ TK 012 – Lệnh chi tiền thực chi (01221, 01222) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 01211 bằng số tiền của TK 01221 (ghi dương)

Nợ TK 01212 bằng số tiền của TK 01222 (ghi dương)

– Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay 01221, 01222 sang TK năm trước 01311, 01312, ghi:

Có TK 012 – Lệnh chi tiền thực chi (01221, 01222) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Có TK 01211 bằng số tiền của TK 01221 (ghi dương)

Có TK 01212 bằng số tiền của TK 01222 (ghi dương)

b. Lệnh chi tiền tạm ứng:

– Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay 01321, 01322 sang TK năm trước 01311, 01312, ghi:

Nợ TK 013 – Lệnh chi tiền tạm ứng (01321, 01322) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 01311 bằng số tiền của TK 01321: ghi dương

Nợ TK 01312 bằng số tiền của TK 01322: ghi dương

– Kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay 01321, 01322 sang TK năm trước 01311, 01312, ghi:

Có TK 012 – Lệnh chi tiền thực chi (01321, 01322) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Có TK 01311 bằng số tiền của TK 01321 (ghi dương)

Có TK 01312 bằng số tiền của TK 01322 (ghi dương)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ số dư TK 0062; 0082; 0092; 0122; 0132 chưa được phê duyệt sau 31/12 của năm hạch toán.

2. Kế toán chuyển số dư sang số dư đầu kỳ của năm sau để tiếp tục theo dõi.

3. Khi quyết toán năm được duyệt, kế toán thực hiện quyết toán số dư chi hoạt động và nguồn kinh phí hoạt động năm trước.

Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Kết chuyển số dư cuối năm.

2. Khai báo các thông tin chung:

  • Nhập Ngày CT, Ngày HT, Số CT.
  • Nhập thông tin Diễn giải (nếu cần)
  • Phần mềm đã lấy lên các chứng từ.

3. Nhấn Cất để lưu thông tin.

4. Nhấn In nếu muốn in chứng từ.

Cập nhật 21/02/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY