Nhiệm vụ

Sau khi kết nối với MISA Bumas, anh/chị thực hiện lấy danh mục về phần mềm như sau:

Lấy danh mục nhiệm vụ từ MISA Bumas

Sau khi kết nối với MISA Bumas thành công, anh/chị thực hiện lấy danh mục Nhiệm vụ về MISA Mimosa 2022 để phục vụ cho việc lập báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ.

1. Vào menu Danh mục\Nhiệm vụ.

2. Nhấn Lấy nhiệm vụ từ MISA Bumas.

=> chương trình sẽ tự động lấy toàn bộ Danh mục đang có từ MISA Bumas về MISA Mimosa 2022:

Đồng bộ dữ liệu

Nếu anh/chị có thay đổi danh mục Nhiệm vụ trên MISA Bumas thì có thể cập nhật về MISA Mimosa.NET 2022 bằng cách nhấn Đồng bộ dữ liệu.

1. Chọn menu Danh mục\Nhiệm vụ.

2. Nhấn Đồng bộ dữ liệu.

  •  Tích chọn Toàn bộ danh mục nếu muốn cập nhật toàn bộ danh mục sang MISA Mimosa 2022 => những bản ghi trùng nhau sẽ ghi đè.
  • Tích chọn Chỉ dữ liệu phát sinh nếu chỉ muốn cập nhật những danh mục có thêm mới/sửa đổi trên MISA Bumas.

3. Nhấn Đồng bộ dữ liệu.

Cập nhật 21/03/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY