Loại tài sản cố định

MISA Mimosa.NET 2022 đã thiết lập sẵn danh mục loại TSCĐ theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

1. Vào Danh mục\Loại tài sản cố định.

2.Tại Loại tài sản cố định, nhấn Thêm.

3. Nhập Mã loại, Tên loại và các thông tin khác (nếu có).

4.Thông tin chi tiết cần khai báo:

 • Mã loại: Mã của loại TSCĐ (bắt buộc nhập).
 • Tên loại: Tên của loại TSCĐ (bắt buộc nhập).
 • Thuộc loại: Xác định loại TSCĐ tổng hợp.
 • Thời gian SD (năm): Số năm sử dụng đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiệnt hời.
 • Tỷ lệ tính HM (% năm): Tỷ lệ hao mòn trên một năm đối với những TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời.
 • TK nguyên giá: Tài khoản ghi tăng, giảm nguyên giá TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời.
 • TK hao mòn: Tài khoản tính hao mòn TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời.
 • TK nguồn: Tài khoản nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời.
 • Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục: mục lục ngân sách sử dụng hạch toán TSCĐ thuộc loại TSCĐ hiện thời.

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp muốn sửa Loại tài sản cố định, thực hiện như sau:

 • Tại màn hình danh sách Loại tài sản cố định, chọn loại cần sửa, nhấn Sửa.
 • Thay đổi thông tin.
Cập nhật 18/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY