Làm thế nào để lấy chứng từ ghi ghi giảm TSCĐ từ MISA QLTS

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Ðịnh khoản

Bạn căn cứ vào nguồn hình thành TSCĐ, để xem bút toán ghi giảm TSCĐ theo từng nguồn: 

1. TSCĐ hình thành từ nguồn Ngân sách Nhà nước

Nợ TK 36611 – Giá trị còn lại của TSCĐ

Nợ TK 214 – Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình (giá trị hao mòn luỹ kế)

Có TK 211: Tài sản cố định hữu hình

2. TSCĐ hình thành từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc Nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh (học phí, viện phí,…)

Nợ TK  43142 – Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ (giá trị hao mòn luỹ kế)

Có TK 211: Tài sản cố định hữu hình

3. TSCĐ hình thành từ nguồn viện trợ tài trợ, nhỏ lẻ, nhận tài sản bằng hiện vật

Nợ TK 36611 – Giá trị còn lại của TSCĐ

Nợ TK 214 – Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình (giá trị hao mòn luỹ kế)

Có TK 211: Tài sản cố định hữu hình

4. Mua sắm TSCĐ từ nguồn phí, lệ phí để lại

Nợ TK 36631 – Giá trị còn lại của TSCĐ

Nợ TK 214 – Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình (giá trị hao mòn luỹ kế)

Có TK 211: Tài sản cố định hữu hình

5. Mua sắm TSCĐ từ quỹ phúc lợi

Nợ TK  43122 – Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ (Giá trị hao mòn luỹ kế)

Có TK 211: Tài sản cố định hữu hình

6. Mua sắm TSCĐ từ nguồn viện trợ, tài trợ

Nợ TK 36621 – Giá trị còn lại của TSCĐ

Nợ TK 214 – Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình (giá trị hao mòn luỹ kế)

Có TK 211: Tài sản cố định hữu hình

Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Tài sản cố định ghi giảm trong năm, bạn đã thực hiện khai báo trên phần mềm MISA QLTS theo hướng dẫn tại đây

1. Thiết lập kết nối MISA Mimosa với MISA QLTS theo hướng dẫn tại đây

2. Lấy chứng từ ghi giảm từ MISA QLTS

  • Tích Thêm\chọn Ghi giảm tài sản

  • Chọn thời gian: Năm nay\chọnLấy dữ liệu, phần mềm hiển thị các danh mục TSCĐ đã khai báo trên QLTS, bạn tích chọn Tất cả hoặc các TSCĐ cần lấy xuống, tích Thực hiện

  • Phần mềm sẽ hiển thị thông báo kết quả thực hiện

  • Bạn Tích Kết thúc & xem lại chứng từ ghi giảm vừa lấy về Mimosa
  • Trường hợp đơn vị trong năm không có phát sinh TSCĐ ghi giảm thì phần mềm sẽ không hiển thị danh sách chứng từ ghi giảm
Cập nhật 06/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY