Đơn vị nhận được nguồn ngân sách cấp để chi khen thưởng thì làm như thế nào ?

1.Định khoản

  • Nhận dự toán để trích quỹ khen thưởng

Nợ TK 0082 – Dự toán chi hoạt động

  • Căn cứ vào số quỹ được trích, rút dự toán vào tài khoản tiền gửi, ghi:

Nợ TK 1121 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

  • Khi chi khen thưởng

Nợ TK 431 – Các quỹ (4311)

Có TK 1121 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

  • Trích quỹ khen thưởng theo quy định từ nguồn NSNN cấp (nếu được phép), ghi:

Nợ TK 611 – Chi hoạt động 

Có TK 431 – Các quỹ (4311)

2. Hướng dẫn trên phần mềm 

  • Nhận dự toán để trích lập quỹ

Hướng dẫn nhận dự toán xem tại đây.

  • Rút dự toán vào tài khoản tiền gửi:

Hướng dẫn rút dự toán tiền gửi xem tại đây.

  • Khi chi khen thưởng:

Vào phân hệ Tiền gửi/Chi tiền gửi hạch toán TK Nợ 43111/TK Có 1121

  • Trích quỹ khen thưởng theo quy định từ nguồn NSNN cấp:

Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán TK Nợ 61118/ TK Có 43111

Cập nhật 31/05/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY