Xuất khẩu báo cáo gửi Kho bạc Nhà nước

Kế toán muốn xuất khẩu được các báo cáo tài chính (TT 107/2017/TT-BTC) để nộp báo cáo cho kho bạc địa phương qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định.

Các bước thực hiện

– Theo quy định của Thông tư 133/2018/TT-BTC thì các đơn vị dự toán không có đơn vị dự toán cấp 1 sẽ phải gửi báo cáo tài chính (mẫu TT 107/2017/TT-BTC) cho Kho bạc quản lý trực tiếp để phục vụ nhu cầu tổng hợp BCTC nhà nước.

– Báo cáo tài chính xuất ra sẽ nộp qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn từ ngày 10/06/2019.

Để xuất khẩu báo cáo gửi KBNN, thực hiện như sau:

Xem phim hướng dẫn

Để xuất khẩu báo cáo gửi KBNN, thực hiện như sau:

1. Chọn menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính\Kho bạc nhà nước

hoặc vào phân hệ Tổng hợp\Nộp báo cáo cho kho bạc\Nộp báo cáo cho Kho bạc

2. Chọn bộ báo cáo tài chính. Để xem được trước kia đơn vị nộp báo cáo theo phương pháp nào thì xem hướng dẫn tại đây. Ví dụ đơn vị chọn xuất khẩu Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp).

– Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp).
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • B01/BSTT – Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 • C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình)

– Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp), gồm:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp).
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • B01/BSTT – Báo cáo bổ sung thông tin tài chính
 • C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình)

3. Khai báo các thông tin:

 • Nhập Mã đơn vị, kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước. Mã đơn vị đặt theo cấu trúc: <Mã Chương>.<Mã địa bàn>.<Mã quan hệ ngân sách >, trong đó:
  • Mã Chương gồm 3 kí tự.
  • Mã địa bàn gồm 5 kí tự.
  • Mã QHNS gồm 7 kí tự.

Ví dụ: 799.009HH.1012013

 • Lưu ý: Phải nhập Mã đơn vị chính xác để xuất báo cáo và nộp cho KBNN tại cổng thông tin điện tử hệ thống TKT. Nếu nhập mã đơn vị không đúng thì khi nộp cho KBNN sẽ hiển thị cảnh báo Mã đơn vị không đúng.
 • Nhập các thông tin: Năm báo cáo, Tên đơn vị, Ngày lập BC, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát.
 • Chọn Nơi lưu tệp.

Dữ liệu sau khi nhập xong như sau:

4. Nhấn Đồng ý để xem bộ báo cáo.

5. Chọn các báo cáo để xem: B01/BCTC, B02/BCTC, B04/BCTC, B03a/BCTC hoặc B03b/BCTC, B01/BSTT.

6. Nhấn Kiểm tra số liệu

 • Nếu phần mềm chỉ ra Các chỉ tiêu trên báo cáo đã phù hợp với nhau và phù hợp với báo cáo tài chính khác

 • Nếu phần mềm sẽ chỉ ra Chỉ tiêu không phù hợp trên từng báo cáo hoặc giữa các báo cáo với nhau.

7. Bạn có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp ra file excel. Sau đó, thực hiện sửa lại số liệu trên phần mềm như trên danh sách đã chỉ ra.

8. Sau khi các chỉ tiêu đã phù hợp với nhau, thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi KBNN bằng cách nhấn Xuất khẩu trên màn hình Báo cáo nộp cho Kho bạc nhà nước. Phần mềm hiển thị thông báo Hoàn thành xuất khẩu dữ liệu.

9. Nhấn để mở thư mục chứa file xuất khẩu mặc định trên phần mềm

Bạn thực hiện nộp báo cáo tài chính cho KBNN theo hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 12/04/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY