Tổng cục thống kê

Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tệp dữ liệu đặc thù của đơn vị đặc thù Tổng cục thống kê.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm.

1. Tạo dữ liệu mới cho các đơn vị thuộc Tổng cục thống kê.

– Chi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

– Tại Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, chương trình bổ sung thêm thông tin Đặc thù nghiệp vụ.

R16.59

– Đối với những đơn vị thuộc Tổng cục thống kê, anh/chị chọn giá trị Tổng cục thống kê, dữ liệu kế toán sẽ được bổ sung những tính năng đáp ứng nghiệp vụ hạch toán cụ thể tại đơn vị.

2. Trường hợp đơn vị đã tạo dữ liệu từ phiên bản trước và muốn cập nhật tính năng bổ sung của đặc thù Tổng cục thống kê:

– Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung, chọn đến tệp đặc thù của Tổng cục thống kê, chi tiết cách cập nhật anh/chị xem tại đây.

Lưu ý: Sau khi cập nhật Tính năng bổ sung, anh/chị vào Tệp\Bảo trì dữ liệu để cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu trường hợp trước đây dữ liệu đã có phát sinh vào TK 3371 thì cần sửa lại sang tài khoản chi tiết của 3371 theo hệ thống tài khoản mới bổ sung của đặc thù.

3. Bổ sung thêm các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê vào hệ thống tài khoản.

– Các tài khoản theo đặc thù Tổng cục thống kê được bổ sung như sau:

 • TK 00813: Dự toán chi kinh phí tổng điều tra (Năm trước).

TK chi tiết 008131: Tạm ứng

TK chi tiết 008132: Thực chi

 • TK 00823: Dự toán chi kinh phí tổng điều tra (Năm nay).

TK chi tiết 008231: Tạm ứng

TK chi tiết 008232: Thực chi

 • Mở thêm TK chi tiết của TK 3371 thành:

TK 33711: Thường xuyên

TK 33712: Không thường xuyên

TK 33713: Kinh phí tổng điều tra

 • TK 5113: Tổng điều tra (Thu hoạt động do NSNN cấp)
 • TK 6113: Tổng điều tra.

TK chi tiết 61131: Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

TK chi tiết 61138: Chi phí hoạt động khác

– Chương trình không cho phép mở tài khoản con của các tài khoản 00813, 00823.

R11.3.6_03

4. Kết chuyển các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê vào cuối năm

– Bổ sung thêm cặp tài khoản kết chuyển Quyết toán số dư đầu năm.

R11,80

– Để thực hiện nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm, anh/chị xem chi tiết tại đây.

 • Bổ sung thêm cặp tài khoản Kết chuyển số dư cuối năm:

R1192

 • Bổ sung cặp tài khoản kết chuyển Xác định kết quả hoạt động.

R90.96

Để thực hiện nghiệp vụ Xác định kết quả hoạt độngKết chuyển số dư cuối năm, anh/chị xem chi tiết tại đây.

5. Tự động hạch toán cho các nghiệp vụ thường xuyên diễn ra ở đơn vị  thuộc Tổng cục thống kê

– Tại danh mục Định khoản tự động, bổ sung thêm các bút toán hạch toán tự động cho nguồn kinh phí Tổng điều tra, đồng thời chỉnh sửa lại đối với các định khoản của nguồn kinh phí thường xuyên và không thường xuyên theo hệ thống tài khoản của đặc thù Tổng cục thống kê.

– Để xem danh mục tài khoản hạch toán tự động, anh/chị vào Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động.

R11.3.4_01

– Để thực hiện định khoản tự động, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Khi dữ liệu kế toán được cập nhật đặc thù Tổng cục thống kê, các định khoản tự động mà đơn vị tự thiết lập từ trước sẽ mất đi, chương trình sẽ thay thế toàn bộ danh mục tài khoản hạch toán tự động cũ bằng bộ danh mục mới theo đặc thù Tổng cục thống kê.

6. Cập nhật các bút toán hạch toán đồng thời cho đơn vị thuộc Tổng cục thống kê.

– Đối với dữ liệu kế toán lựa chọn đặc thù Tổng cục thống kê, chương trình bổ sung quy tắc sinh đồng thời cho các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê.

– Để xem quy tắc sinh đồng thời, anh/chị vào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời.

R11.98

Lưu ý: Tại quy tắc đồng thời, chương trình đang mặc định Tính chất nguồn: Không thường xuyên, do vậy trên Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, đối với nguồn kinh phí tổng điều tra, anh/chị chọn Tính chất nguồn: 0212-KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

R100

– Để thực hiện hạch toán đồng thời, anh/chị nhấn nút Cập nhật hạch toán đồng thời trên màn hình hạch toán, chương trình tự động hạch toán các thông tin tại Hạch toán đồng thời nếu các thông tin trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh đồng thời.

Ví dụ: Chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

R80.99

7. Hạch toán các nghiệp vụ nhận dự toán và theo dõi số dự toán còn lại đối với tài khoản dự toán đặc thù Tổng cục thống kê.

– Chương trình cho phép hạch toán nhận dự toán vào tài khoản tổng hợp 00813, 00823 trên các màn hình:

 • Nhập số dư ban đầu.
 • Nhận dự toán.
 • Hủy dự toán.
 • Điều chỉnh dự toán.
 • Chứng từ nghiệp vụ khác.

R11.3.6_01

8. Bổ sung Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đặc thù Tổng cục thống kê.

– Căn cứ vào phát sinh các tài khoản 00813, 00823, 008131, 008132, 008231, 008232 để lấy lên số liệu chỉ tiêu Kinh phí tổng điều tra.

– Để in báo cáo, anh/chị vào Báo cáo\Đặc thù tổng cục thống kê\Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

– Trên báo cáo, bổ sung thêm kinh phí Kinh phí tổng điều tra trên báo cáo.

R11.60

9. Bổ sung Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại đặc thù Tổng cục thống kê.

– Căn cứ phát sinh của các tài khoản 008131, 008132, 008231, 008232 để lấy lên số liệu của chỉ tiêu Kinh phí tổng điều tra.

– Để in báo cáo, anh/chị vào Báo cáo\Đặc thù tổng cục thống kê\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

– Trên báo cáo bổ sung thêm loại kinh phí Kinh phí tổng điều tra.

R60.66

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY