Thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh với Bảo hiểm y tế

1. Khi nhận được Kinh phí Bảo hiểm y tế cấp tạm ứng

Nợ TK 112       Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 331         Phải trả nhà cung cấp

Vào Tiền gửi\Thu Tiền\Thu tiền gửi

2. Số đơn vị đề nghị quyết toán với Bảo hiểm y tế

Nợ TK 131        Phải thu của khách hàng

Có TK 531        Doanh thu hoạt động SXKD,dịch vụ

Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác

3. Khi Bảo hiểm quyết toán, phần được chấp nhận quyết toán

Nợ TK 331         Phải trả nhà cung cấp

Có TK 131        Phải thu của khách hàng

Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác

4. Số còn lại nếu đươc BHYT chấp nhận quyết toán

  • Khi chấp nhận quyết toán:

Nợ TK 331         Phải trả nhà cung cấp

Có TK 131        Phải thu của khách hàng

Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác

  • BHYT thanh toán nốt số tiền còn lại

Nợ TK 112       Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 331         Phải trả nhà cung cấp

Vào Tiền gửi\Thu Tiền\Thu tiền gửi

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY