Tôi muốn quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng dự án thì làm thế nào?

Bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Thiết lập có quản lý dự án

 • Vào menu Hệ thống / Tùy chọn / Nghiệp vụ.
 • Tích chọn Quản lý CTMT, dự án. Nhấn Đồng ý.


Bước 2: Khai báo Dự án. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 3: Hạch toán các nghiệp vụ công nợ phát sinh về Dự án

Bước 4: Xem báo cáo công nợ phải thu theo Dự án

 • Vào Báo cáo / Bán hàng / Tổng hợp công nợ phải thu
 • Mục Dự án:
  – 
  Chọn cụ thể Dự án cần xemví dụ: 0010-1
   Chọn <<Tất cả>>: nếu muốn xem liệt kê lần lượt tất cả các Dự án
  – 
  Chọn <<Tổng hợp>>: xem gộp tất cả các Dự án về một báo cáo.

Cập nhật 13/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY