Tôi muốn chi lương, bảo hiểm từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh thì làm thế nào?

Cách thực hiện: Để chi lương, bảo hiểm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, bạn thực hiện qua 3 bước sau:

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Khi có phát sinh thu tiền
 • Thu tiền:
  • Nếu thu tiền mặt: Vào phân hệ Tiền mặt/Lập phiếu thu/Thu tiền
  • Hạch toán: Nợ TK 1111/ Có TK 531
  • Nếu thu tiền gửi: Vào phân hệ Tiền gửi/ Thu tiền/ Thu tiền gửi
  • Hạch toán: Nợ TK 1121/ Có 531

 • Nộp tiền mặt vào tài khoản kho bạc:
  • Vào Tiền mặt/ Lập phiếu chi/ Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB
  • Hạch toán Nợ 1121/ Có 1111

Bước 2: Khi phát sinh chi tiền lương
1. Chi lương:
 • Chuyển lương từ TK kho bạc sang TK ngân hàng để trả lương: (Nếu đơn vị cần chuyển lương từ TK kho bạc =>  TK ngân hàng của đơn vị => TK ATM của từng cán bộ nhân viên)
  • Vào phân hệ Tiền gửi/ Chuyển tiền nội bộ
  • Hạch toán: Nợ 1121/ Có 1121 (TK đi: TKKB; TK đến: TK ngân hàng để trả lương)

 • Chi lương: (Ủy nhiệm chi qua ngân hàng)
  • Vào phân hệ Tiền gửi/Chi tiền/Chi tiền gửi 
  • Hạch toán: Nợ TK 334/ Có TK 1121

2. Hạch toán chi phí lương:
 • Trên chứng từ Chi tiền gửi, vào Tiện ích/ Hạch toán chi phí lương, phần mềm tự sinh bút toán, sửa lại hạch toán.
 • Hạch toán Nợ TK 154, 6421/ Có TK 334

Bước 3: Khi phát sinh chi thanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn
1. Bảo hiểm:
 • Chi thanh toán bảo hiểm:
  • Vào phân hệ Tiền gửi/ Chi tiền/ Chi tiền gửi
  • Hạch toán: (tương ứng với từng tiểu mục lương, bảo hiểm)
   Nợ TK 3321/ Có 112
   Nợ TK 3322/ Có 112
   Nợ TK 3324/ Có 112

 • Hạch toán chi phí bảo hiểm:
  • Trên chứng từ Chi tiền gửi, vào Tiện ích/ Hạch toán chi phí bảo hiểm
  • Hạch toán
   + Khấu trừ vào lương:
   Nợ TK 154, 642/ Có TK 334       
   Nợ TK 334/ Có TK 3321              BHXH khấu trừ vào lương
   Nợ TK 334/ Có TK 3322              BHYT khấu trừ vào lương
   Nợ TK 334/ Có TK 3324              BHTN khấu trừ vào lương
   + Cơ quan đóng:
   Nợ TK154, 642/ Có TK 3321       BHXH cơ quan đóng
   Nợ TK154, 642/ Có TK 3322       BHYT cơ quan đóng
   Nợ TK154, 642/ Có TK 3324       BHTN cơ quan đóng

2. Kinh phí công đoàn

Hạch toán tương tự chi thanh toán bảo hiểm

 • Chi thanh toán kinh phí công đoàn
  • Vào phân hệ Tiền gửi/ Chi tiền/ Chi tiền gửi
  • Hạch toán: Nợ TK 3323/ Có 1121

 • Hạch toán chi phí kinh phí công đoàn
  • Trên chứng từ Chi tiền gửi, vào Tiện ích/ Hạch toán chi phí bảo hiểm
  • Hạch toán: Nợ 154, 6421/ Có 3323

Cập nhật 30/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY