1. Trang chủ
  2. Chủ đề thường gặp
  3. Quy trình hạch toán nghiệp vụ khác
  4. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371) tại đơn vị sự nghiệp bằng tạm ứng

Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371) tại đơn vị sự nghiệp bằng tạm ứng

Tạm chi bổ sung thu nhập tại đơn vị sự nghiệp (sách chế độ chi tiết TK 137 trang 90, 91).

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Rút dự toán tạm ứng đã cấp về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

Nợ TK 111,112

Có TK 337 – Tạm thu (3371)

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Khi chi bổ sung thu nhập vào phiếu chi tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341)

Có TK 111, 112

c. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371)

Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341)

d. Khi các khoản tạm chi được hoàn ứng, lập bảng kê thanh toán tạm ứng

Đồng thời kết chuyển về nguồn:

Nợ TK 337 – Tạm thu (3371)

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

e. Cuối năm, xác định được kết quả hoạt động, đối với các đơn vị sự nghiệp được trích lập quỹ bổ sung thu nhập

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 431- Các quỹ (4313)

Đồng thời, kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập trong kỳ theo số đã được duyệt:

Nợ TK 431- Các quỹ (4313)

Có TK 137 – Tạm chi (1371)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Xem phim hướng dẫn

a. Rút dự toán tạm ứng đã cấp về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

  • Rút dự toán tạm ứng đã cấp về nhập quỹ tiền mặt theo hướng dẫn tại đây

Hoặc Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

  • Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương. Chọn Tạm ứng đã cấp dự toán

  • Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, tích chọn Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Nhấn Đồng ý.

  • Bạn kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm đã tự sinh hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 3371– nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán dựa theo tính chất nguồn KP đồng thời Có TK 008211, 008221 tương ứng.

b. Khi chi bổ sung thu nhập vào phiếu chi tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi

Phần mềm tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương hạch toán Nợ TK 3341/Có TK 1121

c. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập

 Chương trình tự động sinh Chứng từ nghiệp vụ khác để ghi nhận chi phí lương, hạch toán TK Nợ 61111/TK Có 3341, bạn sửa lại TK Nợ 1371, đồng thời Nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán

d. Khi các khoản tạm chi được hoàn ứng, lập bảng kê thanh toán tạm ứng theo hướng dẫn tại đây

Khi các khoản chi được duyệt,

  • Bạn thanh toán tạm ứng theo hướng dẫn tại đây
  • Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 3371/Có TK 5111 số tạm ứng chuyển sang thành thực chi

e. Cuối năm, xác định được kết quả hoạt động, đối với các đơn vị sự nghiệp được trích lập quỹ bổ sung thu nhập

Đồng thời, kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập trong kỳ theo số đã được duyệt

Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác

Cập nhật 17/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY