Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371) tại đơn vị sự nghiệp nhóm 4 & cơ quan nhà nước bằng tạm ứng

Xem phim hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Rút dự toán về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

Nợ TK 111,112

Có TK 337 – Tạm thu (3371)

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập (TK 1371), hạch toán:

  • Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111,112

  • Tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 1371 – Tạm chi bổ sung thu nhập

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

c. Khi các khoản tạm chi được hoàn ứng, lập bảng kê thanh toán tạm ứng

Đồng thời kết chuyển từ tạm ứng sang thực chi

Nợ TK 337 – Tạm thu (3371)

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

d. Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm:

Nợ TK 4211 – Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp

Có TK 1371 – Tạm chi bổ sung thu nhập

e. Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính

Nợ TK 4211 – Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp

Có TK 431- Các quỹ (4315)

Có thể tham khảo thêm câu trả lời của BTC về cách hạch toán tại đây

2. Hướng dẫn trên phần mềm

a. Rút dự toán tạm ứng đã cấp về tài khoản tiền gửi

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương. Chọn Tạm ứng đã cấp dự toán

3. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, tích chọn Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Nhấn Đồng ý.

4. Bạn kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm đã tự sinh hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 3371– nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán dựa theo tính chất nguồn KP đồng thời Có TK 008211, 008221 tương ứng.

b. Khi chi bổ sung thu nhập vào ủy nhiệm chi

1. Phần mềm sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương.

2. Tích chọn Tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương. Nhấn Cất.

c. Hạch toán tạm chi bổ sung thu nhập

1. Chương trình tự động sinh TK Nợ 61111/TK Có 3341, bạn sửa lại thành TK Nợ 1371/TK Có 3341, đồng thời Nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán.

2. Nhấn Cất.

c. Khi các khoản tạm chi được hoàn ứng

1. Lập bảng kê thanh toán tạm ứng & thanh toán theo hướng dẫn tại đây.

2. Hạch toán kết chuyển tạm ứng

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác

Hạch toán Nợ TK 3371/Có TK 5111 số tạm ứng chuyển thành thực chi.

2. Cuối năm, vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác kết chuyển số đã tạm chi trong năm Nợ TK 4211/Có TK 1371

d. Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính.

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 4211/TK Có 4315

Cập nhật 25/08/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY