Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371) tại đơn vị sự nghiệp nhóm 4 & cơ quan nhà nước bằng thực chi

Xem phim hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Rút dự toán về nhập quỹ hoặc tiền gửi:

Nợ TK 111,112

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời, ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

b. Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập (TK 1371)

  • Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 111,112

  • Nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị:

Nợ TK 137 – Tạm chi (1371)

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

c. Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm.

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 137 – Tạm chi (1371)

d.Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính.

Nợ TK 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy kế

Có TK 431- Các quỹ (4315)

Có thể tham khảo thêm câu trả lời của BTC về cách hạch toán tại đây

2. Hướng dẫn trên phần mềm

a. Rút dự toán thực chi về tài khoản tiền gửi

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm. Chọn Thực chi

3. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, tích chọn chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Nhấn Đồng ý.

4. Bạn kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, phần mềm đã tự sinh hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 5111, 5112 – nghiệp vụ Thực chi dựa theo tính chất nguồn KP đồng thời Có TK 008212, 008222 tương ứng.

b. Khi chi bổ sung thu nhập vào phiếu chi tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi

1. Phần mềm sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương.

2. Tích chọn Tự động sinh chứng từ Chi tiền gửi trả lương. Nhấn Cất.

c. Hạch toán tạm chi bổ sung thu nhập

1. Chương trình tự động sinh TK Nợ 61111/TK Có 3341, bạn sửa lại thành TK Nợ 1371/TK Có 3341, đồng thời Nghiệp vụ Thực chi.

2. Nhấn Cất.

c. Kết chuyển số đã tạm chi trong năm

Kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số đã tạm chi trong năm.

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, tại phần hạch toán ghi TK Nợ  4211/TK Có 1371

d. Trường hợp số tiết kiệm chi chưa sử dụng hết thì trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo cơ chế tài chính.

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 4211/TK Có 4315

Cập nhật 25/08/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY