Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt

Xem phim hướng dẫn

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Rút tạm ứng kinh phí hoạt động bằng tiền mặt

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 337: Tạm thu

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008211, 008221): Tạm ứng (Dự toán chi thường xuyên, Dự toán chi không thường xuyên) – Ghi dương.

b. Chi thanh toán các khoản chi hoạt động bằng tiền mặt:

Nợ TK 611, 241

Có TK 111: Tiền mặt

c. Kết chuyển phát sinh các khoản chi hoạt động (trừ chi mua NVL, CCDC):

Nợ TK 3371: Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có TK 511: Thu hoạt động do NSNN cấp 

d. Thanh toán tạm ứng:

Có TK 008 (008211, 008221): Dự toán chi hoạt động (Tạm ứng) – Ghi âm

Có TK 008 (008212, 008222): Dự toán chi hoạt động (Thực chi) – Ghi dương

e. Nộp trả số kinh phí tạm ứng bằng tiền không sử dụng hết

Nợ TK 3371, 3372

Có TK 111: Tiền mặt

Đồng thời ghi Có TK 008211, 008221: Ghi âm

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc tạm ứng dự toán cho đơn vị bao gồm: Giấy rút dự toán (tạm ứng), Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng.

2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.

3. Kho bạc chi số tạm ứng cho đơn vị và kế toán hạch toán số rút tạm ứng vào sổ sách.

Sau khi công việc được hoàn thành, có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc.

4. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng cho đơn vị gồm: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng và Chứng từ kèm theo khác: Danh sách nhận tiền, hóa đơn, hợp đồng, văn bản phê duyệt,…

5. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.

6. Kho bạc kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho đơn vị, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi.

Ví dụ:

 • Ngày 19/01/2022, đơn vị rút dự toán chi mua VPP sử dụng ngay, số tiền: 5.000.000 đồng.
 • Ngày 19/01/2022, đơn vị chi mua VPP sử dụng ngay, số tiền: 5.000.000 đồng.
 • Ngày 28/01/2022, đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng.
 • Ngày 31/01/2022, đơn vị in mang đầy đủ hồ sơ mang ra kho bạc thanh toán.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

A. Lập chứng từ rút dự toán

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.

2. Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

3. Khai báo thông tin về chứng từ đã cấp dự toán:

 • Nhập thông tin chung: Tài khoản số, Người lĩnh tiền, Diễn giải.
 • Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 • Nhập chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu có), Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn Đồng ý khi hệ thống hiển thị thông báo.

6. Kiểm tra lại thông tin trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ được lấy từ chứng từ Rút dự toán tiền mặt sang.

 • Khi chọn nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán, chương trình tự động hạch toán vào TK 3371, Nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán.
 • Phần mềm tự động sinh TK Có 008211 dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

7. Nhấn Cất.

8. In giấy Rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt bằng cách nhấn In.

Ví dụ: In mẫu C2/02a: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

9. Khai báo một số thông tin trên tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.

B. Chi từ dự toán tạm ứng

Tùy thuộc vào nghiệp vụ thực tế để vào phân hệ tương ứng hạch toán nghiệp vụ. Ví dụ chi bằng tiền mặt:

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin trên phiếu chi:

 • Nhập thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.
 • Nhập thông tin chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.
 • Nhập chi tiết chứng từ: Diễn giải, TK nợ, Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

3. Nhấn Cất.

C. Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ đã cấp dự toán.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tại tab Bảng kê: tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê. 

6. Nhấn Cất.

7. In Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

Ví dụ: In mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Nghị định 11/2022/NĐ-CP).

Khai báo các tham số báo cáo.

Nhấn Đồng ý.

D. Thanh toán tạm ứng

Sau khi được chấp nhận thanh toán:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Chọn tab Thanh toán.

 • Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán. 
 • Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

4. Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời.

Lưu ý: Đối với các khoản thanh toán tạm ứng cho những khoản chi phát sinh (trừ NVL, TSCĐ) thì lập thêm chứng từ tại Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 3371, TK Có 511.

Cập nhật 26/06/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY