Rút dự toán tạm ứng ở tiểu mục 7799 thanh toán KPCĐ

Bạn thực hiện qua 4 bước sau: 

Bước 1: Rút dự toán tạm ứng  thanh toán KPCĐ

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm.

 • Tích vào mục Tạm ứng đã cấp dự toán
 • Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Chứng từ.
 • Nhập diễn giải chung: là nội dung thanh toán trên mẫu C2-02a/NS.
 • Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Nội dung thanh toán, Số tiền, tiểu mục tạm ứng là TM 6303

 • Nhấn Cất.

3. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm khi hệ thống hiển thị thông báo.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm và hạch toán dự vào Tiểu mục đã khai báo.

6.Trên chứng từ chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

 • Ở phần Cập nhật hạch toán đồng thời: Sửa cột tiểu mục về tiểu mục 7799

 • Nhấn Cất
 • Hiển thị thông báo thông tin hạch toán đồng thời không phù hợp với quy tắc …. Tích Không.

7.In Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu C2-02a/NS)

Trên chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm vừa lập, tích In chọn Mẫu Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu C2-02a/NS)

Trên bảng tham số báo cáo, ở tab 3 Cách hiển thị tùy chọn các thông tin: 

 • Số dòng trống hiển thị ở trang cuối cùng: nếu ko cần dòng trống chọn về 0 
 • Tích cộng gộp các bút toán giống nhau 
 • Nội dung thanh toán là : chọn lại diễn giải chứng từ

Sau khi chọn xong các tham số báo cáo, tích Đồng ý

Bước 2: Hạch toán chi phí KPCĐ

1. Phần mềm sinh Chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm trên Chứng từ nghiệp vụ khác, tự sinh hạch toán Nợ TK 611/Có TK 3323 dựa theo tính chất nguồn KP.

3. Nhấn Cất

Bước 3: Lập bảng kê thanh toán tạm ứng

1. Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

2. Chọn Khoảng thời gian lập bảng kê, Diễn giải.

3. Tại tab Bảng kê, tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê.

4. Nhấn Cất.

Bước 4: Thanh toán với kho bạc

Sau khi được Kho bạc chấp nhận thanh toán, kế toán hoàn tất thanh toán trên phần mềm như sau:

1. Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

2. Chọn bảng kê thanh toán tạm ứng cần thanh toán với kho bạc.

3. Chọn tab Thanh toán, tích chọn các chứng từ cần lập thanh toán với kho bạc.

4. Nhấn Thanh toán.

5. Sau khi thanh toán xong, phần mềm tự động hạch toán đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời, ghi:

Có TK 008221 – số tiền âm

Có TK 008222 – số tiền dương

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY