Làm thế nào khi kiểm tra số liệu báo cáo tài chính có chênh lệch giữa C03/CCTT và B01/BCTC, B04/BCTC?

Xem phim hướng dẫn

Biểu hiện

 • Trên báo cáo C03/CCTT, nhấn “Kiểm tra số liệu” có bảng thông báo Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp
 • Cách lập báo cáo tài chính và kiểm tra số liệu xem hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân

Do hạch toán các tài khoản 211, 213, 214, 36611, 43142 trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh không khớp với số liệu sổ tài sản cố định dẫn tới báo cáo B01/BCTC, B04/BCTC không khớp với C03/CCTT

 • Báo cáo B01/BCTC, B04/BCTC được tổng hợp từ hạch toán các tài khoản 211, 213, 214, 36611, 43142 trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh
 • Báo cáo C03/CCTT được tổng hợp từ sổ tài sản cố định

Giải pháp

 • Hạch toán bút toán điều chỉnh để Số dư cuối năm trên báo cáo B01/BCTC khớp với Số dư cuối năm trên C03/CCTT
 • Điều chỉnh Số đầu năm, Tăng trong năm, Giảm trong năm trên C03/CCTT sao cho:
  Số dư đầu năm trên C03/CCTT bằng Số dư đầu năm trên B01/BCTC
  Số dư cuối năm trên C03/CCTT & B01/BCTC không thay đổi

Cách điều chỉnh chi tiết thực hiện theo 2 bước như sau:

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Hạch toán điều chỉnh số dư cuối năm B01/BCTC khớp với C03/CCTT

Nguyên tắc: Lấy số dư cuối năm trên C03/CCTT là số đúng, hạch toán bút toán điều chỉnh trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh để số dư cuối năm B01/BCTC và C03/CCTT khớp nhau. Cụ thể thực hiện như sau:

1.Trên báo cáo C03/CCTT nhấn nút “Kiểm tra số liệu”. Tích vào đây để mở báo cáo đối chiếu

2. Xuất khẩu báo cáo “Đối chiếu báo cáo C03/CCTT và báo cáo tài chính” ra excel

Trên báo cáo đối chiếu, nhấn Tệp\Xuất khẩu, đặt tên cho file xuất khẩu là “Đối chiếu báo cáo C03 và BCTC”

3. Tải file “Hạch toán điều chỉnh C03/CCTT & BCTC”

Nhấn tại đây để mở file. Vào Tệp\Tải xuống, chọn Microsoft Excel để tải file về máy tính

 

4. Mở và copy số liệu ở file “Đối chiếu báo cáo C03 và BCTC” vào file “Hạch toán điều chỉnh C03/CCTT & BCTC” theo ảnh phía dưới

5. Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán theo hướng dẫn tại phần bôi vàng trong file “Hạch toán điều chỉnh C03/CCTT & BCTC”

Lưu ý: Tài khoản 211 & 213 cần hạch toán chi tiết đến tài khoản con (21111, 21112, 2131, 2135….) tùy thuộc vào số liệu của đơn vị.

6. Kiểm tra lại báo cáo đối chiếu sau khi hạch toán điều chỉnh

 • Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Báo cáo tài chính, xóa báo cáo B01/BCTC, B04/BCTC và thực hiện lập lại
 • Mở báo cáo C03/CCTT, tích Kiểm tra số liệu, tích nút vào đây để kiểm tra lại báo cáo sau khi hạch toán điều chỉnh
 • Trên báo cáo, nếu tại các dòng TT 2, 4, 6, 8, 10, 12 không có số liệu cột chênh lệch (như hình) thì hạch toán điều chỉnh số dư cuối kỳ đã đúng.

Lưu ý: Nếu chương trình báo “Các chỉ tiêu trên báo cáo đã phù hợp với nhau và phù hợp với các báo cáo tài chính khác” thì báo cáo đã lên khớp số liệu. Không cần thực hiện Bước 2

Bước 2: Nhập lại số dư đầu năm & số tăng giảm trên C03/CCTT

Lưu ý: Hướng dẫn chi tiết cách nhập để lên số liệu đảm bảo các nguyên tắc phía dưới, bạn xem thêm trong video hướng dẫn

1. Nhập số dư đầu năm C03/CCTT

Nguyên tắc:

 • Tài sản cố định hữu hình: Số đầu năm Nguyên giá, Hao mòn lũy kế trên C03/CCTT phải bằng chỉ tiêu Nguyên giá, Hao mòn lũy kế số đầu năm (Mã số 32, 33) trên B01/BCTC
 • Tài sản cố định vô hình: Số đầu năm Nguyên giá, Hao mòn lũy kế trên C03/CCTT phải bằng chỉ tiêu Nguyên giá, Hao mòn lũy kế số đầu năm (Mã số 36, 37) trên B01/BCTC

Lưu ý: Số dư đầu năm B01/BCTC năm 2022 phải khớp với số dư cuối năm B01/BCTC đã nộp KBNN năm 2021

Ảnh trên hướng dẫn nhập với Tài sản cố định hữu hình, bạn thực hiện tương tự với Tài sản cố định vô hình.

2. Nhập số tăng giảm trên C03/CCTT

Phần 1: Tài sản cố định hữu hình

Nguyên tắc: Nhập số liệu chi tiết từng cột sao cho số liệu trên cột Tổng cộng đảm bảo nguyên tắc: 

 • Nguyên giá: Tăng trong năm = Phát sinh Nợ TK 211
 • Nguyên giá: Giảm trong năm = Phát sinh Có TK 211
 • Khấu hao, hao mòn lũy kế: Tăng trong năm = Phát sinh Có TK 2141
 • Khấu hao, hao mòn lũy kế: Giảm trong năm = Phát sinh Nợ TK 2141

Phần 2: Tài sản cố định vô hình

Nguyên tắc: Nhập số liệu chi tiết từng cột sao cho số liệu trên cột Tổng cộng đảm bảo nguyên tắc: 

 • Nguyên giá: Tăng trong năm = Phát sinh Nợ TK 213
 • Nguyên giá: Giảm trong năm = Phát sinh Có TK 213
 • Khấu hao, hao mòn lũy kế: Tăng trong năm = Phát sinh Có TK 2142
 • Khấu hao, hao mòn lũy kế: Giảm trong năm = Phát sinh Nợ TK 2142

3. Kiểm tra lại báo cáo đối chiếu sau khi điều chỉnh số liệu
 • Trên báo cáo C03/CCTT, nhấn Kiểm tra số liệu
 • Nếu chương trình báo “Các chỉ tiêu trên báo cáo đã phù hợp với nhau và phù hợp với các báo cáo tài chính khác” thì báo cáo đã lên khớp số liệu.

Lưu ý: Sau khi điều chỉnh số liệu khớp, bạn vui lòng KHÔNG xóa đi lập lại báo cáo C03/CCTT.

Cập nhật 30/03/2024
Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY