Quy trình hạch toán nghiệp vụ Lệnh chi tiền tạm ứng

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Định khoản

a. Nhận kinh phí ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, ghi:

Nợ TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 3371: Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền

Đồng thời ghi:

Nợ TK 013: Lệnh chi tiền tạm ứng (01321, 01322)

b. Khi đơn vị rút tiền gửi được cấp bằng Lệnh chi tiền để chi các hoạt động tại đơn vị, ghi:

 • Chi hoạt động:

Nợ TK 611: Chi hoạt động hành chính sự nghiệp

Có TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 337 – Tạm thu (3371)

Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp (5111, 5112)

 • Chi mua tài sản cố định hoặc nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho

Nợ các TK 211, 152, 153, 211, …

Có TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 337 – Tạm thu (3371)

Có TK 366 – Các khoản nhận trước chưa ghi thu (nếu mua TSCĐ hoặc nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho)

c. Khi đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi:

Có TK 013 – Lệnh chi tiền tạm ứng (01321, 01322).

Các bước thực hiện

a. Nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền.

– Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.

– Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số cam kết chi..

– Tại tab Hạch toán: nhập TK Có, Số tiền, Tiểu mục, chọn Cấp phát Lệnh chi, Nghiệp vụ là Nhận lệnh chi tạm ứng

– Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời. Phần mềm tự động sinh TK Nợ dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

 • Nợ TK 01321 – Nhận lệnh chi tạm ứng (Nguồn thường xuyên)
 • Nợ TK 01322 – Nhận lệnh chi tạm ứng (Nguồn không thường xuyên)

 • Nhấn Cất.

b. Rút tiền gửi từ Lệnh chi tiền để chi hoạt động đơn vị

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền gửi.

– Nhập thông tin chung: Đơn vị nhận tiền, Đơn vị trả tiền.

– Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

– Nhập thông tin chứng từ chi tiết:

 • Nhập TK Nợ, TK Có, MLNS: Nợ TK 611/Có 1121
 • Trường hợp chi thanh toán cho các hoạt động thì bạn hạch toán thêm bút toán kép Nợ TK 3371/Có TK 5111
 • Cấp phát: Lệnh chi
 • Chọn Nghiệp vụ: Thanh toán tạm ứng

– Nhấn Cất.

c. Khi đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng:

Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán:

 • Có TK 01321 – Lệnh chi tiền tạm ứng (Nguồn thường xuyên)
 • Có TK 01322 – Lệnh chi tiền tạm ứng (Nguồn không thường xuyên)

d. In báo cáo, chứng từ

1. In chứng từ: Xem/in mẫu chứng từ liên quan và các chứng từ liên quan khác bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

2. In báo cáo: Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động; Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại; S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.

 • Ví dụ chọn S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền.
 • Khai báo tham số báo cáo.

 

 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 23/09/2023
Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY